Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga Krupatrans d.d., ul. Proleterska br. 33 Bosanska Krupa

Datum objave: 24.12.2018. 13:45 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

B  O  S  N  A   I  H  E  R  C  E  G  O  V  I  N  A

FEDERACIJA    BOSNE   I   HERCEGOVINE

U  N  S  K  O  -  S  A  N  S  K  I    K A N T O N

OPĆINA  BOSANSKA  KRUPA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:07-14-8258/18

Bosanska Krupa, 18.12.2018.godine

           

Na osnovu člana 21.tačka d), člana 28. i 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj: 39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavke radova- Radovi na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga „Krupatrans“ d.d., ul. Proleterska br.33 Bosanska Krupa,  Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

 

1. Prihvata se ponuda ponuđača SRD „EURO-KOP“ Bosanska Krupa, Voloder  bb, za nabavku radova -Radovi na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga „Krupatrans“  d.d., ul. Proleterska br.33 Bosanska Krupa, sa cijenom u ukupnom iznosu od 30.651,66 KM, sa uračunatim  PDV-om.

2. Po konačnosti ove odluke sa izabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o nabavci radova na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga „Krupatrans“  d.d.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-14-8258-1/18 od 14.12.2018. godine. Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja objavljena na internetskoj stranici ugovornog organa. Shodno članu 28. stav (2) Zakona o javnim nabavkama  zahtjev za dostavu dokaza o kvalifikaciji upućen je kandidatu  SRD„EURO-KOP“ Bosanska Krupa. Pregovarački postupak bez objave obavještenja se provodi iz razloga krajnje hitnosti na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga „Krupatrans“ d.d. ul. Proleterska br.33, koja je opravdana rješenjem Urbanističko-građevinskog inspektora broj UP-1-05-23-3-2154/18 od 12.12.2018 godine.

 Kandidat je dostavio tražene dokaze i Komisija za provođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je isti kvalifikovan za dalje učešće, te predložila ugovornom organu da se kanditat pozove da dostavi početnu ponudu shodno zahtjevima iz tenderske dokumentacije,  koja će se dostaviti kvalificiranom kandidatu.

Kandidat je shodno pozivu na pregovarački postupak bez objave obavještenja dostavio početnu ponudu i cijena početne ponude iznosi: 26.198,00 KM bez PDV-a odnosno 30.651,66 KM sa PDV-om.

 

Ugovorni organ je dana 18.12.2018 godine održao pregovore i obje strane su izjavile da su saglasne da konačna ponuda za nabavku predmetnih radova  iznosi 30.651,55   KM sa PDV-om.

Konačna ponuda dostavljena je na protokol ugovornog organa 18.12.2018 godine.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je isti dan održala sastanak te izvršila evaluaciju konačne ponude ponuđača i konstatovala da je konačna ponuda ispravna u formalno-pravnom smislu i računski tačna,  te  predložila ugovornom organu da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača SRD„EURO-KOP“ Bosanska Krupa   i zaključi ugovor.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te prеglеd i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za provođenje potupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 21. (1) tačka d),  člana 28., te člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj: 39/14), odlučeno je kao u tački 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: