Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Elektro radovi

Datum objave: 25.12.2018. 08:29 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404- 1-794 /18.

Datum: 17.12.2018.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 95/18. od 12.12.2018. godine, u postupku javne nabavke Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.6813/8 (novi premjer) što odgovara k.č. br. 282/2 (stari premjer) sve k.o. Doboj u ulici Jug Bogdana u Doboju: Lot 1: radovi na vodovodu i kanalizaciji, Lot 2: radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici i Lot 3: elektro radovi, zamjenik gradonačelnika je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 95/18 od 12 .12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 6813/8(novi premjer) što odgovara k.č. br. 282/2(stari premjer) sve k.o. Doboj u ulici Jug Bogdana u Doboju ,

Lot 1: radovi na vodovodu i kanalizaciji, dodjeljuje se ponuđaču „Termo Tanasić "d.o.o. Doboj , za ponuđenu cijenu od 59.169,12 KM bez PDV-a , Lot: 2 -

Lot 2: radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici dodjeljuje se ponuđaču „Boro term" d.o.o. Doboj za ponuđenu cijenu u iznosu od 50.478,00 KM bez PDV-a,

Lot 3: elektro radovi dodjeljuje se ponuđaču „Stator-Gs" d.o.o. Bukovica Velika za ponuđenu cijenu u iznosu od 29.900,00 KM bez PDV-a, a nakon provedene „E aukcije".

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.doboj.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1-997/18. od 26.10.2018.godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je za Lot 1: 60.552,00 KM, za Lot 2: 52.046,00KM za Lot 3: 33.051,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-92-3-157/18 poslano je na objavljivanje dana 2.11.2018. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 2.11.2018. godine,sažetak obavještenja objavljen u Službenom glasniku BiH.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: „BBS Europe","Ekapija", d.o.o. „Josipović", d.o.o. „Stator - GS"Bukovica Velika,"Boro term" d.o.o. Doboj,Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International" u Bosni i Hercegovini, „Energotehnika"d.o.o. Doboj, „Autokomerc"a.d. Doboj, „Proda mont"d.o.o. Doboj, „Građpromet"d.o.o. Doboj, „Mg Mind"d.o.o. Mrkonjić Grad i „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj.

Za predmetnu nabavku zakazana je „E aukcija", za Lot 1: radovi na vodovodu i kanalizaciji 10.12.2018. Prema Izvještaju o toku i završetku E aukcije od 10.12.2018.utvrđena je početna rang lista ponuđača koji su učestvovali u „E aukciji":

 

1. „Termo Tanasić" d.o.o. Doboj početna cijena ponude 59.169,12 KM bez PDV-a

2.Proda- mont" d.o.o. Doboj početna cijena ponude 60.497,16 KM bez PDv-a.

 

Konačna rang lista ponuđača koji su učetvovali u „E aukciji" :

1."Termo  Tanasić"d.o.o. Doboj konačna cijena     59.169,12 KM bez PDV-a.

2."Proda  mont"d.o.o. Doboj konačna cijena         60.497,16 KM bez PDV-a.

 

Za lot 2 - radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici prema Izvještaju o toku i završetku „E - aukcije od 7.12.2018. utvrđena je početna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju u „E aukciji"

1."TermoTanasić"d.o.o. Doboj početna cijena      50.528,85 KM bez PDV-a.

2."Boro term"d.o.o. Doboj          početna cijena  51.263,60 Km bez PDV-a.

 

Konačna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju u „E aukciji"

1."Boro term"d.o.o. Doboj          konačna cijena 50.478,00 KM bez PDV-a

2."Termo            Tanasić"d.o.o. Doboj konačna cijena     50.528,85 KM bez PDV-a.

 

Za lot 3 - elektro radovi utvrđena je početna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju u „E aukciji" a prema Izvještaju o toku i završetku „E aukcije od 7.12. 2018.

1. „Proda - mont"d.o.o. Doboj početna cijena 30.364,91 KM bez PDV-a.

2. „Stator - GS"d.o.o. Bukovica Velika početna cijena 33.002,00 KM bez PDV-a.

 

Konačna rang lista ponuđača koji su pozvani da učetvuju u „E aukciji"

1."Stator - GS" d.o.o. Bukovica Velika konačna cijena 29.900,00 KM bez PDV-a

„."Proda mont"d.o.o. Doboj      konačna cijena 30.364,91 KM bez PDV-a.

 

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-022-1-1609/17 od 27.7.2017. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je zapisnik o ocjeni ponuda broj: 95/18. od 12.12.2018. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:- da je ukupan broj pristiglih ponuda za lot 1 - dvije ponude, i to: „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj i „Proda-mont"d.o.o. Doboj, za lot 2 - dvije ponude i to:"Boro term"d.o.o. Doboj i „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj, , za Lot 3 dvije ponude i to: „Proda mont"d.o.o. Doboj i „Termo Tanasić"d.o.o. Doboj te da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione uslove.

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, kako slijedi: LOT 1 radovi na vodovodu i kanalizaciji

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)

1

„Termo Tanasić "d.o.o. Doboj

69.227,87 KM

2.

„Proda-mont"d.o.o. Doboj

70.781,67 KM

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene ,koja je ponuđena u iznosu od 69.227,87 KM sa PDV-om.

Najniže cijene, kako slijedi: LOT 2 - radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)

1.

„Boro term"d.o.o. Doboj

59.059,26 KM

2.

„Termo Tanasić"d.o.o. Doboj

59.118,75KM

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene ,koja je ponuđena u iznosu od 59.059,26 KM sa PDV-om.

Najniže cijene, kako slijedi: LOT 3 elektro radovi

1.

„Stator-Gs"d.o.o. Bukovica Velika

34.983,00 KM

2.

„Proda mont"d.o.o. Doboj

35.526,94 KM

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene ,koja je ponuđena u iznosu od 34.983,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.Žalba se dostavlja u tri primjerka u pisanoj formi.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Boris Jerinić,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: