Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Novogodišnji paketići

Datum objave: 25.12.2018. 09:10 / Izvor: Akta.ba, 14.12.2018.

Broj: 01.-3361/18

Datum: 14.12.2018

 

Na osnovu člana 70. i člana 87. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 01- 546/16 od 11.3.2016.godine, a u vezi sa članom 41. Statuta JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: 03-28/13 od 29.10.2013.godine, i članom 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-456/16 od 11.3.2016.godine, direktor Preduzeća donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se ponuda, broj protokola: 01-3340/18 od 12.12.2018.godine, i Ugovor za javnu nabavku 51 novogodišnjeg paketića dodjeljuje se ponuđaču „ROBOT GENERAL TRADING Co" d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu u iznosu od 2.135,90 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „ROBOT GENERAL TRADING Co" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Služba finansija, Služba marketinga i ekonom.

 

Član 4.

Odluka će se objaviti na vveb stranici www.tvsa.ba.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Odlukom o pokretanju postupka, broj: 01-3317/18 od 10.12.2018.godine, pokrenut je postupak javne nabavke gore navedene robe. te je pisani poziv za dostavu ponude, broj: 01-3318/18 od 10.12.2018.godine, upućen na adresu ponuđača: „ROBOT GENERAL TRADING Co" d.o.o. Sarajevo. Blagovremeno je zaprimljena ponuda istog ponuđača koji je ponudio cijenu u iznosu od 2.135,90 KM bez PDV-a. Ugovorni organ je prihvatio cijenu i ocijenio ponudu prihvatljivom, te je primjenom člana 64. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

  

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: