Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge sistematskog ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar Sarajevo

Datum objave: 25.12.2018. 10:32 / Izvor: Akta.ba, 07.12.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02/A-49-1987 /18

Sarajevo, 03.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 69. Statuta Općlne Centar Sarajevo - prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 23/04), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) u daljem tekstu (Zakon,) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B ("Službeni glasnik BiH", br. 66/16") Općinski načeinik d o n o s i:

 

ODLUKU

 

I. Ponuda broj: 10-2225/1-01/18 od 22.11.2018.godine, ponuđača „JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO" - prihvata se za dodjelu ugovora o pružanju usluga sistematskog ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar Sarajevo. Vrijednost ponude iznosi 12.100,00 KM. Navedeni Ponuđač nije PDV-obveznik.

II. Izabrani ponuđač će o prihvaćanju ponude iz tačke I. biti obaviješten, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke.

III. Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Centar, www.centar.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Usluge sistematskog ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar Sarajevo potpadaju pod usluge na koje se primjenjuje poseban režim- kategorija zdravstvene i socijalne usluge. Shodno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B ("Službeni glasnik BiH", br. 66/16"), provedena je predmetna procedura. Tenderska dokumentacija je objavljena na web stranici Općine i istovremeno su tri ponuđača obavještena da preuzmu istu.

Otvaranje ponuda i pregovaranje je zakazano za 28.11.2018. godine u 11.30 sati. Ponudu u determiniranom roku je dostavila firma „JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO". Ukupna cijena ponude navedenog ponuđača je iznosila 12.100,00 KM. Komisija za predmetnu nabavku je u daljem radu sa navedenim ponuđačem obavila/vodila pregovore kako siijedi:

- Da li ste upoznati sa Vašim cijenama iz predhodne godine za predmetne usluge?

- Da

- Da li ste zadovoljni sa rokovima i urednosti plaćanja Naručioca?

- Da

- Da li su se u međuvremenu desile/dogodile okoinosti koje su rezultovale da drastično povećate cijene za ove usluge?

Ne

Pregovarani su ekonomski, tehnički i pravni aspekti Ugovora. o Kolika je ukupna cijena za predmetne usluge? 12.100,00 KM (bezPDV-a) o Da II dajete popust na cijenu? Ne

- Koji su rokovi za pružanje usluge?

- Pružanje usluge će se izvršiti prema potrebi govornog organa.

- Koji su uslovi za plaćanje?

- Davaoc usluge se obavezuje da će vršiti plaćanje u roku od 15 dana, po prijemu ispravnog računa."

 

Shodno, predmetnoj ponudi i provedenim pregovorima Komisija za nabavke je jednogiasno predložila Općinskom načeiniku da izabere ponudu ponuđača ,,JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO" kao prihvatijivu u formalno-pravnom, ekonomskom i finansijskom aspektu.

Općinski načeinik je prihvatio Izvještaj/zapisnik i preporuku Komisije za nabavke, o čemu je donio ovu Odluku, shodno članu 70. stav 1. Zakona.

 

Pouka o pravnom Hieku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovorno skladu sa članom 101. stav (4). Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: