Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi izmještanja niskonaponske mreže na tri tačke na području Brčko distrikta

Datum objave: 25.12.2018. 10:58 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

JP PUTEVI BRČKO

 

Broj predmeta: 01-9806/18 Brojakta: 04-AS-009/18

Brčko,  24.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a u vezi sa članom 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hecegovine («Službeni glasnik BiH». broj: 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH broj: 01-UO-15 1/17. od dana 26.12.2017. godinc. na preporuku Komisije iz Zapisnika o izboru najpovoljnije ponude broj predmeta: 01-9806/18, broj akta: 04-AS-008/18 od 20.12.2018. godine, Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku radova- izmještanja niskonaponske mreže na tri tačke na području Brčko distrikta BiH, a za potrebe JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH

 

Član 1.

U Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda kojim je predvideno zaključivanje ugovora za javnu nabavku radova- izmještanja niskonaponske mreže na tri tačke na području Brčko distrikta BiH, objavljene na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-7-3-86-3-85/18, od dana 13.12.2018.godine, prihvata se preporuka Komisije iz Zapisnika o izboru najpovoljnije ponude broj predmeta: 01-9806/18, broj akta: 04-AS-008/18 od 20.12.2018. godine, te se ugovor dodjeljuje sljedećem ponudaču:

1. „Conram" d.o.o. Brčko, čija ukupna cijena ponude iznosi 14.142,61 KM sa PDV-om

 

Član 2.

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponudačem zaključiti ugovor za nabavku radova, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu javnu nabavku shodno uslovima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Prcdmetna nabavka će biti finansirana iz Poslovnog plana za 2018.godinu.

 

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponudačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, danom upućivanja iste ponudačima.

 

O b r a z l o ž e nj e

Nakon provedenog Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavljenim obavještenjem o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-7-3-86-3-85/18. od dana 13.12.2018.godine,, za javnu nabavku radova- izmještanja niskonaponske mreže na tri tačke na području Brčko distrikta BiH, pokrenutog Odlukom o pokretanju Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj predmeta: 01-9806/18 br.akta: 04- AS-002/18, od 12.12.2018. godine, Komisija iinenovana rješenjem broj predmela: 01-9806/18, broj akta: 04- AS-006/18 od 17.12.2018. godine, je izvršila pregled i ocjenu blagovremeno dostavljcnih ponuda, te konstatovala da je za predmetnu nabavku dostavljena 1 (jedna) ponuda od strane sljedećeg ponuđača: 1. „Conram" d.o.o. Brčko.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponudač ispunjava formalno pravne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je ponuda prihvatljiva za ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima obavještenja o nabavci, odnosno tenderskom dokumentacijom.

Tenderskom dokumentacijom Ugovorni organ je predvidio da se postupak javne nabavke okonča putem e-aukcije. Naa osnovu člana 3 stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije kojim je definisano da u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, te je Ugovorni organ okončao postupak u skladu sa članom 69. Z.IN Bil l.

Komisija za predmetnu nabavku po kriteriju za dodjelu ugovora (najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude), jednoglasno utvrdila kvalifikovanost navedenog ponudača i isto konstatovala u Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.

Clanom 70. Stav (6) Zakona, propisano je da Ugovorni organ predmetnu Odluku objavljuje na svojoj internet stranici istovremeno sa njenim upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Nadalje, članom 71. ZJN BiH, utvrdena je obaveza IJgovornog organa da predmetnu Odluku dostavi ponudaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke uz obavjcštcnje o rczultatima postupka. kao i Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je dala preporuku direktoru Preduzeća da se ugovor o nabavci radova dodijeli ponudaču „Conram" d.o.o. Brčko.

Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana kada je ponudač primio Odluku, odnosno obavještenje 0 rezultatima postupka. Zalba se izjavljuje ugovornom organu JP„Putevi Brčko"d.o.o. Brčko distrikta BiH, Bosne Srebrene Br.29, 76 100 Brčko, u skladu sa članom 99. i 101. ZJN BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: