Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge produkcije i emitovanja emisije sa Jahorine

Datum objave: 25.12.2018. 14:18 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

Broj: 6398-OC/18

Datum: 19.12.2018. godine

 

Ugovorni organ A.D. OC "Jahorina" Pale, na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH", broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Društva, broj: 651-OC/15 od 26.02.2015. godine i Zapisnika o ocjeni ponuda za javnu nabavku usluga, produkcija i emitovanje emisije sa Jahorine, tokom zimske turističke sezone 2018/2019 u trajanju od 75 minuta, broj: 6397-OC/18 od 19.12.2018. godine, Uprava društva donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora

I

Ponuđaču JP Radio-televizija Republike Srpske, dodjeljuje se ugovor, za javnu nabavku usluga, produkcija i emitovanje emisije sa Jahorine, tokom zimske turističke sezone 2018/2019 u trajanju od 75 minuta, za potrebe A.D. OC „Jahorine" Pale.

Ugovorni organ će uz ovu odluku obavijestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke i istu objaviti na internet stranici Društva.

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu nabavku na osnovu zahtjeva i uslova postavljenih u Zahtjevu za dostavu ponude i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga, angažovanje zabavnog programa za goste hotela Bistrica 30.12.2018. godine, broj: 6296-OC/18 od 17.12.2018. godine, predviđena je nabavka, putem direktnog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je do 5.900,00 KM bez PDV-a.

Komisija zajavnu nabavku imenovana je Odlukom o imenovanju, broj: bZOO-OC/18 od 17.12.2018. godine.

Zahtjev za dostavu ponude, dostavljen je dobavljaču:

JP Radio-televizija Republike Srpske U ostavljenom roku ponudu je dostavio i ponudio:

- JP Radio-televizija Republike Srpske, cijena ponude 5.900,00 KM bez PDV-a

Uvidom u Zapisnik o radu Komisije i prijedlog Komisije da se Ugovor za predmetne usluge dodijeli ponuđaču JP Radio-televizija Republike Srpske, U govorni organ je odlučio kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana prijema na adresu: A.D. OC "Jahorina" Pale hotel Bistrica, Jahorina 71420 Pale.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: