Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Servisiranje novih motornih sanki

Datum objave: 25.12.2018. 15:20 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

Broj: 6369-OC/18

Datum: 18.12.2018. godine

Ugovorni organ D.D. OC "Jahorina" Pale, na osnovu člana 70. stav. I, 2. i 3. i člana 71. stav. 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 65. Stav 1., 2. i 3. Pravilnika o javnim nabavkama Drušva, broj: 650-OC/1 5 od 26.02.2015. godine i Zapisnika o radu Komisije zajavnu nabavku usluga servisiranja motornih sanki i motornih uređaja LOT 1: Servisiranje novih motornih sankn, broj: 6366-01J/1 7 od 18.12.2018. godine, Uprava društva donosi:ć

 

ODLUKU

o izboru dodjeli ugovora

 

I

Ponuda ponuđača Servis Forcan s.p., proglašava se prihvatljivom, te se imenovanom jedinom ponuđaču dodjeljuje ugovor, za nabavku usluga LOT I: Servisiranje novih motornih sanki, za potrebe A.D. OC „Jahorine" Pale.

Ugovorni organ će uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezuotatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke u skladu sa članom 71. stav I. Zakona o javnim nabavkama BiH i istu objaviti na internet stranici Društva.

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu nabavku na osnovu zahtjeva i uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Obrazloženje

Postupak je pokrenut objavom Obavještenja o nabavci na Portalu Agencija za javne nabavke, broj: 396-7-2-104/18 dana 03.12.2018. godine

Procijenjena vrijednost javne nabavke za usluge je 3.200,00 KM, bez PDV-a.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o imenovanju komisije za javnu nabavku usluga J10T 1: Servisiranje novih motornih sanki, broj: 5775-OC/18 od 28.11.2018. godine. 

Zapisnikom o prijemu ponuda za nabavku usluga, LOT 1: Servisiranje novih motornih sanki, broj: 6268-OC/18 od 14.12.2018. godine, utvrđeno je da je u ostavljenom roku jedan ponuđač dostavio ponudu i to:

Servis Forcan s.p.,

Otvaranje ponuda izvršeno je bez prisustva predstavnika poniuđača, dana 14.12.2018. godine a Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku usluva, LOT 1: Servisiranje novih motornih sanki, broj: 6269-OC/18 od 14.12.2018. godine, dostavljen je elektronskim putem ponuđaču po završetku otvaranja ponuda.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.12.2018. godine Zapisnik radu komsije sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača javnu nabavku usluga LOT 1: Servisiranje novih motornih sanki, broj: 6366-OC/18 od 18.12.2018. godine, u predmetnom postupku javne nabavke.

Uvidom u Zapisnik o prijemu ponuda, Zapisnika sa otvaranja ponuda utvrđeno je da je Komisija izvršila uvid u ponudu ponuđača, o čemu je sačinila zapisnik, u kojem je utvrđeno daje ponudu dostavio jedan ponuđač:

Servis Forcan s.p ……………………………………………… 2.253,00 KM, bez PDV-a .

Nakon izvršenog uvida u ponudu ponuđača i Zapisnika o radu Komisije utvrđeno je da ponuđač ispunjavaju uslove postavljene TD broj: 5894-OC/18 od 13.12.2018. godine.

Imajući u vidu navedeno i preporku Komisije da se ponuđaču Servis Forcan s.p. dodjeli ugovor za predmentu nabavku, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba KRŽ putem Ugovornog organu u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana prijema na adresu: A.D. OC "Jahorina" Pale hotel Bistrica, Jahorina 71420 Pale.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: