Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oprema, sitni alat i potrošni materijal za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata

Datum objave: 26.12.2018. 12:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

897-1-1-71-5-42/18


Broj obavještenja o nabavci 897-1-1-71-3-28/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200092250001
Kontakt osoba AMRA MUSTAFIĆ
Adresa Aleja Bosne Srebrene 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 777-260
Faks (033) 777-267
Elektronska pošta info@gcs.com.ba
Internet adresa www.gcs.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.12.2018. - 26.12.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU
"Gerontološki centar" Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU
"Gerontološki centar" Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39300000-5 Razna oprema
Dodatni predmet(i) 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
  32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema
  39715000-7 Bojleri za vodu i za grijanje zgrada; sanitarna oprema
  42130000-9 Česme, pipci, ventili i slične naprave
  42500000-1 Rashladni uređaji i uređaji za provjetravanje
  42600000-2 Alatne mašine
  42950000-0 Dijelovi mašina opće namjene
  42970000-6 Dijelovi mašina za pranje posuđa i mašina za čišćenje,
  44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
  44300000-3 Kablovi, žice i srodni proizvodi
  44400000-4 Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli
  44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge
  44600000-6 Spremnici, rezervoari i kontejneri; radijatori za centralno
  44800000-8 Boje, lakovi i smole
  44900000-9 Kamen za gradnju, vapnenac, gips i škriljac


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumantaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200162210002 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

155881,54

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

51960,51

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.12.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

155881,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

155881,54

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: