Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Betonske cijevi

Datum objave: 26.12.2018. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2018.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-156/18

Datum: 20.12.2018. god.

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) u postupku javne nabavke "Nabavke betonskih cijevi", Načelnik opštine d o n o s i:

 

O D L U К U

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 2915 od 18.11.2018. godine za "Nabavka betonskih cijevi" i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču "Bepro" d.o.o. Veliko Blaško-Laktaši za ponuđenu cijenu od 4.004.92 КM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "Bepro" d.o.o. Veliko Blaško-Lakgaši, u zakonskom roku, u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove.

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka he se^objavigi na veb-etranici www.laktsi.net. u skladu sa članom 70. sgav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora ee dostavlja ponuđaču koji je učeetvovao u poetugžu javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Nostupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-156/18 od 17.12.2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om 4.000.00 КM. 

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je službenik pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je službenik u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, ingernim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: