Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kancelarijski materijal

Datum objave: 27.12.2018. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2018.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-143/18

Datum: 21.12.2018. god.

 

Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-143/18 od 10.12.2018. godine u postupku javne nabavke "Nabavka kancelarijskog materijala", Načelnik opštine je donio:

 

O D L U К U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-143/18 od 10.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku "Nabavka kancelarijskog materijala", dodjeljuje se ponuđaču „COMPEX“ d.o.o. Banja Luka, po ponudi broj: 399/18-M od 03.12.2018. godine, za ponuđenu cijenu, od 25.702,15 КM sa PDV-om.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za zajedničke poslove.

 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktasi.net, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim pabavkama.

 

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakopa o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u poetupku javne nabavke.

 

Član 5.

Ova odluka s gupa na snagu dapom dopošenja i dosgavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u posgupku javne nabavke.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javpe nabavke broj: 08-404-143/18 od 23.11.2018. godipe.

Javna nabavka je provedepa putem konkurentskog zahtjeva.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 26.500,00 КM, sa PDV-om.

Obavještenje o nabavci broj: 06-404-143/18 objavljeno je 23.1 1.2018. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj: 1121-7-1-136-3-92/18.

Кomisija za cabavku imsnovana je Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 143/18 od 03.12.2018. godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavlila je dana 21.12.2018. godine, izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Nabavka kancelarijskog materijala".

U postupku no zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zagšsnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2,

- da su blagovrsmeno zaprimljene 2 ponude,

- da su ponude ponuđača "Primaprom" d.o.o. Banja Luka i COMPEX“ d.o.o. Banja Luka prihvatljive.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno cjenjena činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te izvršila ocjenu ponuda shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocijene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14) i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljivivih ponuda utvrđen je ukupan broj osvojenih bodova. na osnovu ponuđene cijene a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

 

Redni broj

Ponuđač

Ponuđena cijena sa PDV-om

Ispravka

Ukupan broj osvojenih bodova

1.

"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka,

26.044,20 KM

25.990.61 KM

98

2.

"СОМРЕХ" d.o.o. Banja Luka

25.702,15 KM

25.702,15 KM

100

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi, putem Opštine Laktaši, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke i to u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od gri.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: