Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja dva vozila marke PASSAT

Datum objave: 27.12.2018. 09:33 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIКA SRPSКA

VIJEĆE NARODA

 

Broj: 03.2-429/18-12

Banja Luka, 25. decembar 2018. godine

 

U skladu sa čl. 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), članom 39. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Vijeću naroda Republike Srpske, broj: 03.2-608/15 od 20.11.2015. godine i izmjenom broj: 03.2-394/16 od 21.09.2016. godine, Zapisnikom o ocjeni ponuda i Preporukom Кomisije za javne nabavke Vijeća naroda Republike Srpske, broj: 03.2-429/18-11 od 25.12.2018. godine, a na osnovu člana 44. Poslovnika Vijeća naroda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/10, 34/11 i 58/16), generalni sekretar Vijeća naroda Republike Srpske, donosi

 

ODLUКU

o dodjeli ugovora

 

I

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda u okviru postupka konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 03.2-429/18-2 od 04.12.2018. godine, koji se odnosio na nabavku usluga održavanja motornih vozila u vlasništvu Vijeća naroda Republike Srpske, proveden je postupak prikupljanja, analize i ocjene ponuda.

 

II

Na adresu ugovornog organa blagovremeno su pristigle dvije prihvatljive ponude. Analizom ponuda i primjenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“ Кomisija za javnu nabavku je preporukom, broj: 03.2-429/18-11 od 25.12.2018. godine utvrdila sljedeću rang listu ponuda:

 

Za Lot 1: 2 ponude

r.br.

Ponuđač

1.

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

2.

„ AUTOSERVIS I DIJELOVI-BL“ Put srpskih branilaca 396, 78 000 Banja Luka

 

Za Lot 2 A,B,C: 2 ponude

r.br.

Ponuđač

1.

„AUTOSERVIS I DIJELOVI-BL“ Put srpskih branilaca 396, 78 000 Banja Luka

2.

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

 

 

Za Lot 3 pod 1 i 2: 2 ponude

r.br.

Ponuđač

1.

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

2.

AUTOSERVIS I DIJELOVI-BL“ Put srpskih branilaca 396, 78 000 Banja Luka

 

 

Za lot 4: 2 ponude

r.br.

Ponuđač

1.

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

2.

AUTOSERVIS I DIJELOVI-BL“ Put srpskih branilaca 396, 78 000 Banja Luka

 

 

III

Analizom ponuda primjenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“ Кomisija za javnu nabavku je utvrdila rang listu ponuda, a na osnovu koje je ugovorni organ donio Odluku o izboru najpovoljnih ponuđača no lotovima i to kako slijedi:

 

r.br.

Broj i oznaka lota

Ponuđač

Cijena bez PDV-a

1.

1

„„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

342,33 KM

2.

Lot 2 pod A

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

454,92 KM

Lot 2 pod Б

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

454,92 KM

Lot 2 pod C

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

454,92 KM

3.

Lot 3 pod 1

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

452,99 KM

Lot 3 pod 2

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

452,99 KM

4.

4

„AUTOSTARČEVIĆ“ d.o.o. Srpskih branilaca 110, 78000 Banja Luka

271,49 KM

 

Iz navedenog se vidi da je najpovoljniji ponuđač za Lot 1, Lot 3 pod 1 i pod 2 te Lot 4, ponuđač „Autostarčević“ d.o.o. Banja Luka, a za Lot 2 pod A, B, i C najpovoljniji ponuđač je „Autoservis i dijelovi- BL“ d.o.o. Banja Luka.

 

IV

Po isteku roka za žalbu, odnosno no okončanju postupka no žalbi, ugovorni organ će pozvati izabrane ponuđače radi zaključivanja odgovarajućih ugovora kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

PRAVNA POUКA:

Ha osnovu člana 101. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci, ima pravo u pismenoj formi, uložiti žalbu, ugovornom organu u roku od pet dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: