Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o isplati novčanih sredstava za sanaciju putnih pravaca prema povratničkim naseljima na području MZ Miljeno

Datum objave: 27.12.2018. 12:09 / Izvor: Akta.ba, 06.11.2018.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16), članova 63. i 82. Statuta opštine Čajniče („Službeni glasnik opštine Čajniče" br. 6/17), a u vezi sa zahtjevom Udruženja građana povratnika u Čajniče br. 01-19/18 od 02.11.2018. godine, Načelnik opštine Čajniče, donosi

 

ODLUKU

o isplati novčanih sredstava

 

Član 1.

Odobrava se isplata novčanih sredstava Udruženju građana povratnika u Čajniče u iznosu od 600.00 KM (slovima: šeststotina KM), na ime pomoći za sanaciju putnih pravaca prema povratničkim naseljima na području MZ Miljeno.

 

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiće se sa jedinstvenog računa Trezora opštine Čajniče, budžetski korisnik Opštinska uprava - organizacioni kod 0023130, sa stavke 416123 - kapitalni grant izbjeglim i raseljenim licima, na žiro račun br. 562-006-81083479-59kod NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Čajniče.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku opštine Čajniče".

 

Broj:01 -40-170/18       

Čajniče, 06.11.2018. godine

Načelnik opštine

Goran Karadžić, mr.polj., s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: