Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Novogodišnji pokloni

Datum objave: 27.12.2018. 12:12 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2018.

Broj: 01/2-05-3459-2/18

Breza, 26.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza", broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona," (broj: 02/1-2-14-3473-2/18 od 26.12.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza" broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

DIREKTNI SPORAZUM

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj:2512 od 25.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka novogodišnjih poklona," dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC" d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.100,50 KM, bez PDV-a, odnosno 2.457,59 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „SARAMERC" d.o.o.Sarajevo.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za privredu i Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Breza, www.breza.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/2-05-3473-1/18 od 25.12.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je 2.200,00 KM.

Pismeni zahtjev upućen je ponuđaču „SARAMERC" d.o.o.Sarajevo, koji je u roku dostavio ponudu koja je prihvatljiva.

 

Ugovorni organ će pozvati izabranog dobavljača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 4. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( Službeni glasnik BiH br.90/14), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: