Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge stručnog usavršavanja na temu: III Međunarodni kongres fizioterapeuta u BiH

Datum objave: 27.12.2018. 14:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2018.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1269-0-2-44-11-82/18


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
IDB/JIB 4209432200001
Kontakt osoba Merima Handžar
Adresa Ul.Josipa Šibera bb
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 817-110
Faks (035) 821-350
Elektronska pošta nabavke@dzgradacac.com
Internet adresa www.dzgradacac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga stručnog usavršavanja na temu: "III Međunarodni kongres fizioterapeuta u BIH"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga stručnog usavršavanja na temu: "III Međunarodni kongres fizioterapeuta u BIH"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ugovor se zaključuje za realizaciju usluga stručnog usavršavanja na temu "III Međunarodni kongres fizioterapeuta u BIH"

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vitez

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije svih ugovornih obaveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Udruženje/Udruga za fizioterapiju F BIH 4201481280001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: