Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada Urbanističkog plana za šire urbano područje gradskog naselja Šamac

Datum objave: 27.12.2018. 14:23 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2018.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ŠAMAC

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 01-022-389/18

Datum: 20.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (I) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH\ broj 39/14). te na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 01-022-389/18 od 19.12.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga putem otvorenog postupka “Izrada Urbanističkog plaia za šire urbano područje gradskog naselja Šamac “ Načelnik opštine Šamac donio je

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Кomisije za javne nabavke broj:01 -022-389/18 od 19.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga “Izrada Urbanističkog plana za šire urbano područje gradskog naselja Šamac” putem otvorenog postupka dodjeljuje se ponuđaču “Urbis Centar” d.o.o. Banja Luka za ponuđenu cijenu u iznosu od 29.900.00 КM bez PDV-a. odnosno 34.983.00 КM sa uračunatim PDV-om kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka, Po proteku žalbenog roka računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude

 

Član 3.

Izabrani ponuđač u obavezi je da u roku od 10 (deset) dana dostavi sve dokaze kojima će potvrditi vjerodostojnost dostavljenih izjava iz člama 45. Zakona o javnim nabavkama BiH kao i dokaz o iepunjavanju uslova za primjenu Preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

Člap 4.

Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01-022-389/18 od 19.12.2018. godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

Član 5.

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Šamac“ i na veb sajtu Opštine Šamac www.opstinasamac.org istovremeno s upućivanjem ponuđačima kojn su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-022-389/18 od 29.1 1.201 8. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa objavom objavještenja broj: 144-1-2-29-3-38/18 od 29.1 1.2018. g. i u „Spužbenom glasniku BiH “broj: 86/18 od 07.12.2018. god. procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi do 85.470.09 КM . odnosno do 100.000.00 КM sa uračunatim PDV-om. Кomisija za javnu nabavku imenovanaje Rješenjem broj: 01-111-141/18 od I 1.12.2018. godine dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda broj 01-022-389/18 od 19.12.2018. godine.

U postupku je utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđemo sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 5 ( pet )

- da su blagovremeno zaprnmljeme 5 (pet) ponuda

- da su 5 (pet) ponuda ponuđača prihvatljive

 

Кomisija je utvrdila da su svi ponuđači (5) dostavili kompletnu dokumentaciju u skladu ca uslovima tenderske dokumentacije i Zakona o javnim nabavkama kao i Izjave o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Ha osnovu člana 66. Zakona o javnim nabavkama BiH (Neprirodno niska ponuđena cijena). člana 17. stava 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije („Službeni glasnik BiH\ broj 90/14) , Кomisija je dana 14.12.2018. godine uputila zahtjev za pojašnjenje ponude ponuđaču “Urbis Centar” d.o.o. Banja Luka iz razloga što ponuda ponuđača “Urbis Centar” d.o.o. Banja Luka je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

 

U roku ostavljenom za dostavljanje pojašnjenja, ponuđač je dana 18.12.2018. godine dostavio obrazloženje ponude, u kome je pojasnio ponuđenu cijenu za nabavku usluga „Izrada Urbanističkog plana za šire urbano područje gradskog nacejba Šamac”

Nakon dostavljanja pojašnjenja, dama 19.12.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, Кomisija je na drugom radnom sastanku utvrdila da se ne radi o neprirodnoj niskoj cijemi ponude ponuđača “Urbis Centar“ d.o.o. Banja Luka i utvrdila rang listu ocijenjenih i prihvatljivih ponuda.

 

Rang lnsta ocijenjenih i prihvatljivnh noiuda:

 

Naziv i ime ponuđača

Cijena ponude u KM bez PDV-a

Ukupna cijena ponude u KM sa PDV-om

Pref. tretman domaćeg 10%

1

“Urbis Centar“ d.o.o. Banja Luka

29.900.00

34.983.00

DA

2

“Projekt" a.d. Banja Luka

44.000.00

51.480.00

DA

3

Institut za građevinarstvo d.o.o. Banja Luka

48.900.00

57.213,00

DA

4

IPSA Institut d.o.o. Sarajevo

49.572.65

58.000.00

DA

5

JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijeljina

60.900.00

71.253,00

DA

 

Iz navedenih razloga. primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama. odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 (deset) daia, računajući od dana prnjema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu' ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: