Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vatromet za Novogodišnje praznike na trgu u Šamcu

Datum objave: 28.12.2018. 08:48 / Izvor: Akta.ba, 13.12.2018.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC

Godina XXIV Broj 18  

Srijeda, 26. decembar 2018. godine Šamac

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ('Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 97/16), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac", broj 12/15) , Načelnik opštine Šamac d o n o s i:

 

O D L U K U

o dodjeli ugovora za nabavku usluge "Izvođenje vatrometa za Novogodišnje praznike na trgu u Šamcu"

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača „Piro-Tehnik" d.o.o. Brčko za nabavku usluge "Izvođenje vatrometa za Novogodišnje praznike na trgu u Šamcu" i imenovanom ponuđaču dodjeljuje se Ugovor u iznosu od 4.700,86 KM bez PDV-a, odnosno 5.500,01 KM sa uračunatim PDV-om, putem direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Po pravosnažnosti ove odluke, Opština Šamac će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu javnu nabavku shodno zakonskim propisima koji reguliše postupke ugovaranja.

 

Član 3.

U postupku javne nabavke usluge „ Izvođenje vatrometa za Novogodišnje praznike na trgu u Šamcu" putem direktnog sporazuma. Opština Šamac je kao ugovorni organ dana 10.12.2018. godine uputila zahtjev za dostavljanje ponude ponuđaču „Piro-Tehnik"d.o.o. Brčko.

U roku ostavljenom za dostavljanje ponuda, dostavljena je dana 11.12.2018. godine ponuda ponuđača „Piro-Tehnik"d.o.o. Brčko sa ukupnim iznosom ponude od 4.700,86 KM bez PDV-a, odnosno 5.500,01 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 4.

Protiv ove Odluke dobavljač ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od (pet) 5 dana od dana prijema obavještenja o nabavci, a žalba nije dopuštena.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Šamac".

 

Broj: 01-022-409 /18 

Datum: 13.12.2018. god.       

 

NAČELNIK OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: