Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ugalj

Datum objave: 28.12.2018. 09:53 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA HAN PIJESAК

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 02-404-317/18

Dana: 27.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Opštini Han Pijesak („Službeni glasnik Opštine Han Pijesak", broj 29/15) na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 02-404-280-sl/18 od 25.12.2018. godine, u postupku javne nabavke roba- uglja za potrebe Opštine Han Pijesak za 2019. godinu, Načelnik opštine je donio:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javne nabavke, broj: 02-404-280-sl/18 od 25.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku roba- uglja za potrebe Opštine Han Pijesak za 2019. godinu, dodjeljuje se ponuđaču NRMU „Miljevina" d.o.o. Miljevina, Foča na osnovu ponude br. 15-12/18 od 18.12.2018. godine za ponuđenu cijenu od 21.800,00 КM bez PDV-a, odnosno 25.506,00 КM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Obavezuje se Ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Obavještenja o rezultatu postupka javne nabavke dostavi dokumente (originale ili ovjerene kopije) navedene u tačkama 12. i 13.2 Tenderske dokumentacije br. 02-404-280/18 od 05.12.2018. godine, koji se odnose na dokazivanje uslova iz člana 45. i 47. ZJN.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču NRMU „Miljevina" d.o.o. Miljevina, Foča u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude, ukoliko niko od ponuđača ne uloži žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

 

Član 5.

Ova odluka objaviće se na šeb-stranici Opštine Han Pijesak http://hanpijesak.org istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-272/18 od 05.12.2018. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva- tenderska dokumentacija br. 02-404-280/18 od 05.12.2018. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 29.914,53 КM. Obavještenje o nabavci broj: 881-7-1-131-3-27/18 poslato je na objavu dana 06.12.2018. godine i objavljeno je na Portalu javnih nabavki istog dana.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu Javnih nabavki i istu je preuzelo ukupno 6 (šest] ponuđača.

Кomisija za provođenje javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-404-68/18 od 01.03.2018. godine. Кomisija za javnu nabavku dostavila je dana 27.12.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa izvještajem i preporukom za dodjelu ugovora u postupku javne nabavke roba- nabavka uglja za potrebe Opštine Han Pijesak za 2019. godinu. U postupku po Zapisniku Кomisije za provođenje javne nabavke utvrđeno je da je Кomisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemuje sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3.

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude.

- da nema neblagovremenih ponuda.

- da su sve pristigle ponude ponuđača, i to: DOO „Đuzel" Banovići, NRMU „Miljevina" d.o.o. Miljevina, Foča i DOO „Harmeli" Banovići prihvatljive i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

 

Кomisija je utvrdila da je ponuđena cijena NRMU „Miljevina" d.o.o. Miljevina, Foča neprirodno niska te je u skladu s članom 66. ZJN tražila pismeno obrazloženje ponuđene cijene. Ponuđač NRMU „Miljevina" d.o.o. Miljevina, Foča je dostavio Obrazloženje u kome je navedeno da s obzirom da sami eksploatišu i prevoze ugalj mogu ponuditi cijenu kao u ponudi. Кomisija je prihvatila obrazloženje kao osnovano.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kavlifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za provođenje javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

 

Ponuđena cijena u КM R.br. Ponuđač   bez PDV-a sa PDV-om

 

1. NRMU „Miljevina" d.o.o. Miljevina, Foča   21.800,00 25.506,00

 

2. DOO „Đuzel" Banovići   28.718,00 33.600,06

 

3. DOO „Harmeli" Banovići 29.400,00 34.398,00

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao udispozitivu.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Načelnik

Vlado Ostojić, dipl.ek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: