Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Štampanje Biografije Alije Izetbegovića na turskom jeziku i štampanje Faris Nanić Alija Izetbegović (kratka biografija)

Datum objave: 29.12.2018. 11:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

7150-4-2-143-5-3/18


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"
IDB/JIB 4201538650005
Kontakt osoba Adisa H.Ađulović
Adresa Ploča br. 2 (Kapi kula)
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 237-220
Faks (033) 237-220
Elektronska pošta muzejalijaizetbegovic1@gmail.com
Internet adresa muzejalijaizetbegovic.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Štampanje Biografije Alije Izetbegovića na turskom jeziku i štampanje Faris Nanić ALIJA IZETBEGOVIĆ (kratka biografija)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Štampanje Biografije Alije Izetbegovića na turskom jeziku i štampanje Faris Nanić ALIJA IZETBEGOVIĆ (kratka biografija)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana potpisivanja do izvršenja usluge

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOBRA KNJIGA D.O.O. SARAJEVO 4201126620004 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4050,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.12.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4050,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4050,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

radi se o zaštiti ekskluzivnih prava

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

DOBRA KNJIGA D.O.O. SARAJEVO

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: