Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Akumulatori i dr.

Datum objave: 31.12.2018. 08:19 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2018.

Broj: 08-06/2-14-2-6286-6/18

Dana: 26.12.2018.godine

 

 

"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj

 

Na osnovu člana 71. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

 

 

OBAVJEŠTENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuđača – "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj, za "Sukcesivna nabavka akumulatora i dr."

 

 

Obavještavamo vas da je ovo Ministarstvo u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka javne nabavke, za "Sukcesivna nabavka akumulatora i dr.", donijelo Odluku broj: 08-06/2-14-2-6286-5/18  od 26.12.2018.godine, o izboru "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj kao najpovoljnijeg ponuđača za predmetnu nabavku, sa ponudom broj: 08-06/2-14-2-6642/18-DA od   18.12.2018.godine, i ponuđenom cijenom u iznosu od 1.112,88 KM bez PDV-a.

 

S tim u vezi, uz ovo Obavještenje dostavljamo primjerak Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08-06/2-14-2-6286-5/18  od 26.12.2018.godine i Zapisnik Komisije za javnu nabavku roba, usluga i radova, o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-06/2-14-2-6286-4/18 od 25.12.2018.godine.

 

 

PRAVNA POUKA:

Svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda ovog zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke, ima pravo uložiti žalbu  na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: