Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge internog bifea u poslovnim prostorijama

Datum objave: 31.12.2018. 08:42 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

Agencija za bankarstvo

 

Broj: 05-4781-5/18

Sarajevo, 24. 12. 2018. Godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačke b) Zakona ojavnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u nastavku: Zakon), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona, člana 11. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), člana 16. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 3/18), a na preporuku Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda, broj: 05-4781-5/18 od 21. 12. 2018. godine, u postupku javne nabavke usluga internog bifea, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga

 

Član 1.

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke iz Zapsinika o pregledu i ocijeni ponuda, broj: 05- 4781-5/18 od 21. 12. 2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga internog bifea u poslovnim prostorijama Agencije za bankarstvo Federacije BiH dodjeljuje se ponuđaču „BREAK" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.

Ukupna ponudena cijena iz tačke I. ove odluke iznosi 81.810,00 KM bez uračunatog poreza na dodanu vrijedost (PDV), što u konačnici s uračunatim PDV-om, iznosi 95.717,70 KM.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Agencije www.fba.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu s odredbama člana 70. stav (6) Zakona i člana 71. stav (2) Zakona.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Scktor zajedničkih funkcija.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke predmetnih usluga pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga, broj: 05-4781/18 od 04. 12. 2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Ancksa II. dio B Zakona („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16, u nastavku: Pravilnik). Odredbama člana 7. stav (3) Pravilnika, ugovorni organ je pripremio i objavio Poziv za dostavu ponuda (u nastavku: Poziv) na svojoj internetskoj stranici, te isti uputio na tri adrese. Procijcnjena vrijednost nabavke utvrdena je u iznosu od 85.000,00 KM - bez poreza na dodanu vrijednos (PDV).

U skladu s odlukom ugovornog organa imenovana je komisija za nabavke, kojom su definirane njene nadležnosti, koje uključuju poslove otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te davanja preporuke za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Slijedom navednog, komisija za nabavke je u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja provela predmetni postupak nabavke, te o tome sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je utvrdeno daje po predmetnom postupku nabavke evidentirana 1 (jedna) pravovremcno pristigla ponuda, od strane ponuđača „BREAK" d.o.o. Sarajevo.

Na osnovu izvršene analize i ocjene pristigle ponude od strane navedenog ponuđača u pogledu kvalifikacijskih i cjenovnih uslova nadmetanja, komisija je utvrdila da ista ispunjava sve uslove i zahtjeve iz Poziva, te je ista ocijenjena kao prihvatljiva za ugovorni organ u predmetnom postupku nabavke.

Uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo jc da je ponuda ponudača „BREAK" d.o.o. Sarajevo ocijenjena kao prihvatljiva za ugovorni organ na osnovu zadanih kvalifikacijskih i cjenovnih uvjeta nadmetanja, pa je komisija za nabavke dala preporuku da se navedenom ponuđaču, saglasno članu 69. stav (1) tačka a) Zakona, dodijeli ugovor za javnu nabavku predmetnih usluga.

Uvažavajući sve navedeno, primjenom člana 64. stav 1. taČka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke i člana 16. Statuta Agencije, odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može sc izjaviti žalba Ugovornom organu - Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, u skladu s odredbama članova 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14).

Zalba se podnosi u pisanom obliku - u tri primjerka, u roku od 10 (deset) dana od dana obavijesti dobrovoljnog ex ante obavještenja o transparentnosti na Portalu javnih nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: