Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge odvoza i zbrinjavanja krutog komunalnog otpada

Datum objave: 31.12.2018. 09:20 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2018.

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine  

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije

 

Broj: 08-14-2360-1/18

Mostar, 20.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 1. stav 2., a u skladu sa članom 87. stav 3., člana 70. stav 1., 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Odluke o pokretanju postupka nabavke usluga odvoza i zbrinjavanja krutog komunalnog otpada, broj 08-14-2360/18 od 20.12.2018. godine i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi:

 

ODLUKU o direktnom sporazumu

 

I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem J.P. Komos d.d. Mostar - ,,u stečaju", ID broj: 4227524050004, sa sjedištem na adresi Opine bb, 88000 Mostar, o nabavci usluga odvoza i zbrinjavanja krutog komunalnog otpada - Oznaka i naziv iz JRJN: 90513200-8 - usluge zbrinjavanja krutog komunalnog otpada.

 

II

Nabavka iz tačke I ove odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine.

Dostavljena je ponuda ponuđača J.P. Komos d.d. Mostar - ,,u stečaju" ID broj: 4227524050004, sa sjedištem na adresi Opine bb, 88000 Mostar br 580Stl4903614St-2027/18 od 20.12.2018. godine

 

III

Ukupna vrijednost ove nabavke iznosi 200,00 KM bez uračunatoq PDV-a odnosno 234,00 KM s uračunatim PDV-om.

 

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za finansiisko - računovodstvene poslove.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Ministarstva www.fmeri.gov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Sjedište: Alekse Santića bb, Mostar 88000, tel. ++38736/513 800, 513801 fax ++ 387 36 580 015, E-mail: kabinetfa)fmeri.gov.ba 

 

Obrazloženje

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije potrebna je nabavka usluga odvoza i zbrinjavanja krutog komunalnog otpada, zbog čega je donesena Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga odvoza i zbrinjavanja krutog komunalnog otpada - Oznaka i naziv iz JRJN: 90513200-8 - usluge zbrinjavanja krutog komunalnog otpada, broj 08-14-2360/18 od 20.12.2018. godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog spo

razuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je ispitivalo tržište, te uputilo poziv za dostavu pismene ponude od ponuđača J.P. Komos d.d. Mostar - ,,u stečaju", ID broj: 4227524050004, sa sjedištem na adresi Opine bb, 88000 Mostar.

Ponuđač J.P. Komos d.d. Mostar - „u stečaju" dostavio je predračun br. 580Stl4903614St-2027/18 od 20.12.2018. godine. Ukupna cijena ponude je 200,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 234,00 KM s uračunatim PDV-om.

 

Naručilac je posebno cijenio činjenice da je izabrani ponuđač dostavio ponudu za sve tražene usluge koje su navedene u pozivu za dostavu ponude kao i kvalitetu ponuđene usluge.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke, ponuđači mogu izjaviti žalbu u roku od 5 dana od prijema ove Odluke o izboru/Odluke o direktnom sporazumu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: