Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oprema za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenom motornom vozilu

Datum objave: 31.12.2018. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo energije,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

Broj: 08-14-2365-1/18

Mostar, 21.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 1. stav (2), a u skladu sa članom 87. stav (3), članom 70. stav (1), (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke opreme za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenom motornom vozilu - Oznaka i naziv iz JRJN: 31610000-5 - Električna oprema za strojeve i vozila, broj 08-14-2365/18 od 20.12.2018. godine i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi

 

ODLUKU o direktnom sporazumu

 

I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem „M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, 88 000 Mostar, ID broj: 4272073080031 o nabavci opreme za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenom motornom vozilu - Oznaka i naziv iz JRJN: 31610000-5 - Električna oprema za strojeve i vozila, za Passat Limousine 4mot, broj 08-14-2365/18 od 20.12.2018. godine.

 

II

Nabavka iz tačke I ove odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine.

Dostavljena je ponuda broj: 4822-021/12/18 od 20.12.2018. godine ponuđača „M.R.M." export- import d.o.o. Ljubuški, Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, 88 000 Mostar, ID broj: 4272073080031.

 

III

Ukupna vrijednost ove nabavke je 1.552,82 KM bez uračunatog PDV-a.

 

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za finansijsko - računovodstvene poslove.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Ministarstva www.fmeri.gov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

 

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije potrebna je nabavka opreme za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenom motornom vozilu - Oznaka i naziv iz JRJN: 31610000-5 - Električna oprema za strojeve i vozila, za Passat Limousine 4mot, zbog čega je donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenom motornom vozilu Oznaka i naziv iz JRJN: 31610000-5 - Električna oprema za strojeve i vozila, broj: 08-14-2365/18 od 20.12.2018. godine.

 

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16,01.2015. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je telefonskim putem ispitivalo tržište, te uputilo poziv za dostavu pismene ponude od ponuđača „M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, Podružnica Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, 88 000 Mostar.

Navedeni ponuđač dostavio je ponudu broj: 4822-021/12/18 od 20.12.2018. godine. Ukupna cijena ponude je 1.552,82,00 KM bez uračunatog PDV-a.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač dostavio ponudu za svu opremu koja je tražena u pozivu za dostavu ponude, te da je naručilac zadovoljan cijenom i kvalitetom ponuđene opreme.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozttivu ove Odluke.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke ponuđač može izjaviti žalbu u roku od 5 dana od o direktnom sporazumu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: