Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ugradnja Led rasvjete

Datum objave: 31.12.2018. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2018.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

 

Broj: 1.- 3561/18

Dana, 27.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH., člana 70. stav 1. 2. 3. i 6. ZJN BiH (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka v. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, Zapisnika o ocjeni ponuda , Preporuke komisije za javne nabavke broj: 1/2.9 - 3561/18 od 27.12.2018.godine, člana 16. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća (telefonsko odlučivanje) Uprava Preduzeća, dana 27.12.2018. godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke robe „Nabavka i ugradnja led rasvjete", prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9 - 3561/18 od 27.12.2018. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, u skladu sa članom 25. I 32. ZJN BiH, a na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog na Portalu javnih nabavki br: 1180-1-1-264-3-267/18.

Planirani ugovor dodijeljuje se grupi ponuđača: ,,Weiss Light d.o.o. Pale I Weiss Light d.o.o. Beograd -Zemun", u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer su ovi ponuđači ponudili najnižu cijenu ponude u iznosu od 464.982,41 KM bez PDV-a.

Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem zaključiće se do planirane cijene za ovu javnu nabavku u iznosu od 450.000,00 KM bez PDV-a.

 

II

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci c dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

Izabrani ponuđači su dužni u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. tačka a, b, c. i d. Zakona o javnim nabavkama BiH, u suprotnom Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. ZJN BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Odlukom Uprave Preduzeća broj: 1, 3561/18 od 07.12.2018. godine, pokrenut je otvoreni postupak predmetne javne nabavke, u skladu sa članom 25. I 32. ZJN BiH, a na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog na Portalu javnih nabavki broj: 1180-1-1-264-3-267/18. Rješenjem Direktora Preduzeća broj:!.- 3561/18 od 24.12.2018. godine, a na osnovu člana 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke. Imenovana je Komisija za nabavku koja je započela sa pregledom I ocjenom ponuda, dana 26.12.2018. godine, sa početkom u 10,00 h časova, te konstatovala sljedeće:

-           Naziv I sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Na predmetni postupak javne nabavke ponude je dostavila grupa ponuđača:

-           Weiss Ught d.o.o. Pale, Jahorinsk! potok bb Pale I Weiss llght d.o.o. Beograd - Zemun, Beogradska 50. 11277 Ugrlnovcl.

Prihvatljivost ponuda prema obliku, sadržaju I potpunosti Iz Zapisnika sa otvaranja ponuda: Oba ponuđača su dostavila omotnicu sa ponudom ispravno zatvorenu (zapečećenu ili potpisanu).

-           Tražena I dostavljena dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje II razlozi isključenja ponuđača:

Obai ponuđača su dostavila ovjerene Izjave za član 45. ZJN BiH dokaze za član 46.ZJN BiH (Aktuelni izvod), dokaze za tehničku I profesionalnu sposobnost, kao I ovjerene Itjave za član 52. ZJN BiH.

-           Analiza prihvatljive ponude prema kriterijumu: „Najniža cijena ponude".

Ponuđači Weiss Light d.o.o. Pale I Weiss Lght d.o.o. Beograd-Zemun, ponudili su cijenu ponude bez PDV-a u iznosu od 464.982,41 KM.

Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku iznosi: 450.000,00 KM bez PDV-a.

Komisija je ocjenlla da je ponuda grupe ponuđača Weiss light d.o.o. Pale I Welss light d.o.o. Beograd-Zemun, najpovoljnija ponuda, jer su dostavili najnižu cijenu prihvatljive ponude.

Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke robe: „Nabavka i ugradnja led rasvjete", Je dala Upravi Preduzeća PREPORUKU:

• Da se planirani ugovor dodijeli grupi ponuđača: ,,Wefss Ught d.o.o. Pale i Welss Ught d.o.o. Beograd-Zemun", u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer su ovi ponuđači dostavili najnižu cijenu ponude.

Uprava Preduzeća je prihvatila preporuku Komisije i konstatovala da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, kao I primjenom člana 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH te je odlučila kao u danu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom na sjedište Ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: