Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oprema za video nadzor

Datum objave: 31.12.2018. 10:12 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

Broj; 1.29- 2174/18

Dana, 24.12.2018, godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH, člana 70. stav 1, 3. i 6. ZJN BiH (SI. glasnik BiH 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama Preduzeća, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke broj 1/2.9-2174/18 od 21.12.2018. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 81.sjednlci održanoj dana, 24.12.2018. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U predmetu javne nabavke: „Nabavka opreme za video -nadzor", prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj:l/2.9-2174/18 od 21.12.2018. godine, nakon provedenog konkurentskog postupka javne nabavke pokrenutog u skladu sa članom 88. ZJN BiH.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH ugovor se dodjeljuje ponuđaču „AWG" d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 17.032,26 KM bez PDV.

 

II

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav 2. tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH, u suprotnom Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis Izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa ZJN BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju Iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća brojci.-2174/18 od 10.12.2018. godine pokrenut je konkurentski postupak ove javne nabavke. Zahtjev za dostavu ponuda objavljen na portalu dana 11.12.2018 godine i preuzelo ga je šesnaest ponuđača. Na Zahtjev za dostavljanje ponuda odazvala su se dva ponuđača, čije ponude su uredno zapakovane i označene, te blagovremeno zaprimljena na protokolu Preduzeća: ,,AWG" d.o.o. Banja Luka i New Sanatron d.o.o. Novi Grad. Komisija se sastala dana 18.12.2018. godine i konstatovala sljedeće činjenično stanje: Ponuđač New Sanatron d.o.o. Novi Grad za član 46. ZJN BiH je dostavio traženi dokaz, a za član 45. 52. ZJN BiH dostavio je izjave koje nisu ispravne. Ponuđač AWG d.o.o. Banja Luka je dostavio ispravnu traženu dokumentaciju, dostavio je traženi dokaz za član 46, kao i Izjave za član 45 i 52. ZJN BiH.

Komisija odbacuje ponudu ponuđača New Sanatron d.o.o. Novi Grad u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) ZJN BiH, iz sljedećeg razloga:

Ovaj ponuđač je vršio ispravke u svojoj ponudi prilikom upisivanja datuma u Izjavi po čl.52 ZJN BiH koju nije uradio u skladu sa Zahtjevom za dostavu ponude. U Zahtjevu za dostavu ponude u tački 3.2. navedeno je „Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke". Ovaj ponuđač nije potvrdio potpisom ispravke koje je vršio i nije naveo datum ispravki kako je to traženo TD.

-Ovaj ponuđač nije ispravno popunio Izjavu za član 45. i 52. ZJN BiH , preskočio je u Izjavi da popuni polje koje se odnose na broj Obavještenja o javnoj nabavci. Po Rijšenju KRŽ BiH Filijala Banja Luka broj JN2-02-07-1-108-9/18 od 08.03.2018. godine, to je bitan nedostatak ponude i takva ponuda se smatra neprihvatljivom.

Analizom prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu najniža cijena Komisija je utvrdila da je ponuđač ,,AWG" d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu čija vrijednost zadovoljava gore određeni kriterijum. Ponuda ovog ponuđača je prihvatljiva jer zadovoljava sve zahtjeve Ugovornog organa: vrijednost ponude iznosi 17.032,26 KM bez PDV-a; uslov. i način plaćanja- 60 dana po fakturisanju; rok isporuke - 15 dana po prijemu narudžbenice i garantni rok iznosi 24 mjeseca. Planska vrijednost iznosi 17.090,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u ovom predmetu javne nabavke je dala Upravi Preduzeća PREPORUKU da se na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ugovor dodijeli ponuđaču AWG" d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 17.032,26 KM bez PDV.

Uprava Preduzeća je prihvatila preporuku Komisije za dodjelu ugovora i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa ZJN BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, te je odlučila kao što je precizirano u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu na adresu sjedišta Ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: