Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

RTG filmovi i prateći materijal

Datum objave: 31.12.2018. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2018.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

567-1-1-9-5-18/18Broj obavještenja o nabavci 567-1-1-9-3-8/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J. U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS
IDB/JIB 4200291370008
Kontakt osoba Mithat Kurtović
Adresa Josipa Vancaša 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-222
Faks (033) 560-224
Elektronska pošta zzzm@bih.net.ba
Internet adresa www.zzzm.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.12.2018. - 10.8.2019.

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

OP 10-02/18 - NABAVKA ROBA: RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka i isporuka RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2018. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BERG DOO 4200617230007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20140,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20140,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.12.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20140,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26180,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: