Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Godišnje licence za funkcionalnu podršku - workflow i održavanje softvera - workflow

Datum objave: 31.12.2018. 14:47 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2018.

Broj: 013-14-1156/18

Datum: 25.12.2018.godine.

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi

 

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Za najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga „Nabavka godišnjih licenci za funkcionalnu podršku- workflow i održavanje softvera -workflow" po provedenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci, izabran je sljedeći ponuđač:

„OCEAN" d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom 10.769,85 KM (sa PDV-om).

 

2. Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za zajedničke poslove Općine Novo Sarajevo.

3. Rj ešenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavit će se na web stranici www.novosarajevo.ba.  istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o že   nj e

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku „Nabavka godišnjih licenci za funkcionalnu podršku-workflow i održavanje softvera -workflow" je pokrenut jer su ispunjeni zakonom propisani posebni uslovi za predmetnu javnu nabavku iz člana 21 stav (1) tačka c), jer se iz suštinskih, dokazivih tehničkih razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, Ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču, a to je firma „OCEAN" d.o.o, Sarajevo, koja je 16.10.2000 god. zaključila Osnovni Ugovor o projektovanju ,izradi,uvođenju i održavanju infonnacionih sistemi Opićne Novo Sarajevo , a potom je potpisan četvoropartitni Ugovor broj 02-14-2797/02 o realizaciji projekta jedinstveni informacioni sistemi između Grada Sarajeva Gradske uprave , Zavoda za primjenu telematskih tehnologija Grada Sarajeva, Općine Novo Sarajevo i „OCEAN" d.o.o.Travnik koji su autor i vlasnik softverskog rješenja workflow za personalnu evidenciju i podršku kancelarijskom poslovanju , a koji je Općini predat na korištenje i održavanje.

Postupak javne nabavke usluga „Nabavka godišnjih licenci za funkcionalnu podršku-workflow i održavanje softvera -workflow", proveden je putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a pokrenut je na osnovu Zaključka Općinskog načelnika broj: 013-14-1156/18 od 21.11.2018.godine. Procijenjena vri jednost javne nabavke sa uračunatim PDV-omje: 11.000,00 (sa PDV-om).

Komisija za javnu nabavku je dana: 11.12.2018.godine, 20.12.2018.godine i 25.12,2018.godine sačinila Zapisnike o pregledu i ocjeni ocjeni ponuda i dala preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga „Nabavka godišnjih licenci za funkcionalnu podrsku-workflow i održavanje softvera -workflow" . 

Komisija za javnu nabavku je imenovana Zaključkom Općinskog načelnika broj: 03-14-1156/18 od 21.11.2018.godine.

U periodu koji je ostavljen za podnošenje ponuda, od strane ponuđača nije bilo zahtjeva za pojašnjenjem tenderske dokumentacije.

U periodu koji je ostavljen za podnošenje ponuda, nije pristigla nijedna žalba na tendersku dokumentaciju.

U predmetnom postupku utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu jedine prispjele ponude, o čemu je sačinila Zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

a) Dana 11.12.2018.godine u Komisija za javne nabavke usluga, radova i usluga vezanih za radove je otvorila pristiglu ponudu ponuđača „OCEAN" d.o.o. Sarajevo, kao jedinog ponuđača kojem je nadležna služba (Služba za zajedničke poslove Općine Novo Sarajevo) podnijela zahtjev za dostavljanje ponude, a iz razloga što se ugovor može dodijeliti samo navedenom ponuđaču.

Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija za javne nabavke je konstatovala da je ponuđač dostavio sve zahtjevane dokumente po tendersjoj dokumentaciji , te da pristupila pregledu jediničnih cijena iz pristigle početne ponude „OCEAN" d.o.o. Sarajevo, broj: 10542, te konstatovala slijedeće:

PONUDA PRIHVATLJIVA

DA

Cijena bezPDV-a

9.564,00 KM

Ponuđeni popust

167,40 KM/

Cijena ponude sa uračunatim popustom i bez PDV-a

9396,60 KM

PDV(17%)

1.597,42KM

Ukupna ponuđena cijena sa PDV-om i popustom

10.994,02 KM

 

Nakon izvršenog otvaranja i utvrđivanja cijene početne ponude ponuđača „OCEAN" d.o.o. Sarajevo, Komisija za javne nabavke je pristupila računskoj kontroli i analizi cijena iz ponude, te konstatovala neophodnost provođenja pregovora sa ponuđačem „OCEAN' d.o.o. Sarajevo, koji su i zakazani za 20.12.2018.godine u 14,°°sati.

b) Dana 20.12.2018.godine u 14,°°sati sati Komisija za javne nabavke usluga, radova i usluga vezanih za radove je prostorijama Općine Novo Sarajevo u maloj Sali na IV spratu održala sastanak sa predstavnikom ponuđača „OCEAN" d.o.o. Sarajevo na kojem su izvršeni pregovori o elementima ponude kao i o cijenama iz početne ponude, i na kojima je Komisija je utvrdila da je ponuđač u prethodnom ugovoru za Tehničku podršku -održavanje licenci ugovorio popust od 5%, a u početnoj ponudi 3%, te se predstavnik ponuđaća saglasio da će prihvatiti ispregovarani popust od 5% , kao i za Funkcionalnu podršku za održavanje modula (workfow,personalno ,arhiva ) prihvatiti umanjenje jedinačne cijene za Tehničara sa 30,00 KM na 22,00 KM, te da će u skladu sa pregovorima dostaviti Konačnu ponudu za predmetnu javnu nabavku.

 

c) Komisija za javne nabavke je otvorila pristiglu konačnu ponudu „OCEAN" d.o.o.Sarajevo, dana 25.12.2018 godine te pregledala i utvrdila da je ponuđač na osnovu održanih pregovora ponudio za Tehničku podršku- održavanje licenci ispregovarani popust od 5%, kao i za Funkcionalnu podršku za održavanje modula (workfow,personalno,arhiva ) prihvatio umanjenje jedinačne cijene za Tehničara na 22,00 KM, te da je ponuđena konačna ponuda u skladu sa održanim pregovorima

 

PONUDA PRIHVATLJIVA

DA

Cijena bezPDV-a

9.484,00 KM

Ponuđeni popust

279,00 KM/

Cijena ponude sa uračunatim popustom i bez PDV-a

9.205,00 KM

PDV(17%)

1.564,85KM

Ukupna ponuđena cijena sa PDV-om i popustom

10.769,85 KM

 

Komisija je jednoglasno predložila Općinskom načelniku da ponuđaču „OCEAN" d.o.o.Sarajevo dodijeli Ugovor u ukupnom iznosu od 10.769,85 KM (saPDV-om).

U postupku donošenja ovog Rješenja, posebno su cijenjene Činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualnno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za javne nabavke u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 28. Stav 8) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog tješenja može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema Rješenja. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: