Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Realizacija Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Grada Tuzle za 2019. godinu

Datum objave: 01.01.2019. 19:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2018.


DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

793-0-2-18-11-84/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209190940005
Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-601
Faks (035) 300-646
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Realizacija Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Grada Tuzle za 2019. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je primarna zdravstvena zaštita koja će se pružati osiguranim licima sa područja Grada Tuzla
saglasno Programu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.
Izabranom ponuđaču dodijelit će se i pružanje usluga po dodatnim kriterijima, pripadajućim dijelovima programa i
posebnim programima, a koji su vezani za realizaciju Programa, u skladu sa stavom Ministra zdravstva Tuzlanskog kantona
za izradu planskih dokumenata za 2019. godinu.
Primarna zdravstvena zaštita obuhvata sljedeće:
• Porodična medicina,
• Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite,
• Specijalističko - konsultativna zdravstvena zaštita - vanbolnički dio
• Javnozdravstvena djelatnost medicine rada sekundarnog nivoa i
• Preventivni pregledi školske djece.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

20.696.124 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20696124,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osiguranim licima sa područja Grada Tuzla saglasno Programu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za
2019. godinu.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine, odnosno od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Sveobuhvatnost realizacije Programa 100,00 %

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

5

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA 4209390440007 Tuzla Bosna i Hercegovina
2 JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA 4209158380006 Tuzla Bosna i Hercegovina
3 ORDINACIJA PORODIČNE MEDICINE "Dr. Djedović" Vl. Dr. Jasminka Djedović TUZLA 4310895490001 Tuzla Bosna i Hercegovina
4 Ordinacija porodične medicine “Dr Jahić“ Tuzla 4311133690000 Tuzla Bosna i Hercegovina
5 PRIVATNA ORDINACIJA PORODIČNE MEDICINE "SALUS" TUZLA, vl. Dr.AZABAGIĆ ALMIR, TUZLA 4309623380004 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20696124,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20696124,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20696124,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 2. Dodatne informacije

Ukupna sredstva utvrđena u Javnom pozivu u iznosu od 20.696.124 KM, u skladu sa dostavljenim ponudama, Naredbom o
izmjenama i dopunama Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u
FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 58/18), Instrukcijom o načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-5611/13 od 18.03.2013. godine i Stavom
ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-22203/18 od 24.09.2018. godine, dodjeljuju se kako sljedi:
- JZNU Dom zdravlja Tuzla ....................................................................... 20.223.608 KM
- Ordinacija porodične medicine “Dr Djedović“ Tuzla ........................................76.125 KM
- Privatna ordinacija porodične medicine “SALUS“ Dr.Almir Azabagić .............. 30.806 KM
- Ordinacija porodične medicine “Dr Jahić“ Tuzla ............................................... 9.411 KM
- JZU UKC Tuzla ............................................................................................. 356.174 KM

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: