Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge dizajna i preloma naslovnice i unutrašnjih stranica časopisa Sui Generis

Datum objave: 02.01.2019. 09:07 / Izvor: Akta.ba, 14.12.2018.

Broj: 05/A-l 6-4-TB-1822-4/18 Sarajevo, 14.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (1), (3), i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Direkcije za evropske integracije, direktor Direkcije za evropske integracije donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Na osnovu provedenog postupka nabavke putem direktnog sporazuma za pružanje usluge dizajna i preloma naslovnice i unutrašnjih stranica časopisa Sui Generis broj V kao najpovoljniji ponudač izabran je ponuđač TRIPTIH d.o.o. Sarajevo po ukupnoj cijeni ponude od 1.530,00 KM bez PDV-a, sa kojim će se zaključiti Ugovor za predmetnu nabavku.

 

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici Direkcije za evropske integracije istovremeno sa upućivanjem iste učesniku u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 7o! stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloienje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05/A-16-4-TB-1822/18 od dana 05.12.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluge dizajna i preloma naslovnice i unutrašnjih stranica časopisa Sui Generis broj V, putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 1.800,00 KM bez PDV-a.

Zahtjev za dostavu ponuda za pružanje predmetnih usluga, putem direktnog sporazuma upućen je ponudačima: TRIPTIH d.o.o. Sarajevo, PRINT Line Štamparija d.o.o. Saraievo i SAVART PRINT d.o.o. Sarajevo.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda na Protokol Direkcije za evropske integracije prispjela je ukupno 1 (jedna) koverta, uredno zapečaćena i neotvorena ponuđača TRIPTIH d.o.o. Sarajevo.

Nakon pregleda, zaprimljene ponude konstatuje se da je ponuđač u predmetnom postupku kvalifikovan, te da je dostavio vrijednost svoje ponude u iznosu kako slijedi:

 

R.b.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a

1.

Triptih doo Sarajevo

1.800,00 KM

270,00 KM

1.530,00 KM

 

U skladu sa gore navedenim, direktor Direkcije za evropske integracije donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača TRIPTIH d.o.o. Sarajevo sa kojim će se zaključiti Ugovor za pružanje usluge dizajna i preloma naslovnice i unutrašnjih stranica časopisa Sui Generis broj V u ukupnom iznosu od 1.530,00 KM bez PDV-a.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke ponudači nemaju pravo žalbe u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), obzirom da je Odluka donijeta u postupku direktnog sporazuma

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: