Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Medicinska oprema-jedinica za endoskopsku sinusnu hirurgiju

Datum objave: 02.01.2019. 11:06 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2018.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj: 02-1178-8/18

Datum: 27.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 64. stav I. tačka b). člana 70. stav I. 2. 3 i 6. Zakona o javnim nabavkama (..SI. Glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu; Zakon) Člana 39. internog Pravilnika o javnim nabavkama broj: 01-8-4-1/15 od 02.07.2015.godine. u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar hi/la (prečišćeni tekst), u vezi sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-1178-6/18 od 26.l2.2018.godine. (u daljem tekstu: zapisnik) u otvorenom postupku javne nabavke medicinske opreme - jedinica za endoskopsku sinusnu hirurgiju. objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-I-167-3-125/18 od 03.l2.2018.godine i u Službenom glasniku BiH broj: 86 od 07.12.2018.godine, na preporuku komisije za javne nabavke, Direktor je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđaču

 

I

 

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku medicinske opreme -jedinica za endoskopsku sinusnu hirurgiju dodjeljuje se ponuđaču.

 

"PLUS MEDICAL" d.o.o. Tuzla koji je dostavio ponudu u ukupnom iznosu od 16.980,00 KM bez PI)V-a, odnosno 19.866.60 KM sa PDV-om.

 

II

Prijedlog ugovora dostavit čc se na potpis izabranom ponuđaču iz tačke I ove odluke po isteku roka od 15 dana. računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijih ponuda.

 

III

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.ukctuzla.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav 6. Zakona.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabav ke, shodno članu 71. stav 2) Zakona, zajedno sa zapisnikom u skladu sa članom 65. stav 2) Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke medicinskih sredstav a - jedinice /a endoskupsku sinusnu hirurgiju. pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1178-1/18 od 24.10.2018.godine, putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-I-167-3-125/18 od 03.l2.2018.godine i u Službenom glasniku Bil i broj: 86 od 07.12.2018.godine. U ostavljenom roku ponude je dostavilo ukupno 2 (dva) ponuđača. Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je izvršila pregled dostavljenih ponuda te utvrdila da su oba ponuđača dostavila dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom zbog čega su ocijenjeni kao kvalifikovani za daljnje učešće u postupku.

Komisija je u nastavku izvršila ocjenu prihvatljivih ponuda koje su podnijeli kvalifikovani ponuđači primjenjujući kriterije za dodjelu utvrđene u tenderskoj dokumentaciji, nakon čega je sačinila rang listu ponuđača kako je sve decidno navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-1178-6/18 od 26.12.20I8. godine. Prema utvrđenoj rang listi, razlog za izbor ponuđača sadržan je u činjenici da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu koja je primjenom člana 64. stav I tačka b) ocijenjena kao najpovoljnija.

Iz zapisnika je utvrđeno daje Komisija za javne nabavke pravilno izvršila ocjenu prispjele ponude a izbor ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 64. stav I. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

DIREKTOR

Prof.dr.med.sci. Nešad Hotić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: