Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Čelični panel radijatora za sportsku dvoranu u Bratuncu

Datum objave: 03.01.2019. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2018.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA BRATUNAC

-NAČELNIК-

 

Broj: 02-020-18-73/18

Datum: 24.12.2018.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac (Sl.Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), u postupku javne nabavke roba - „Nabavka i isporuka čeličnih panel radijatora za sportsku dvoranu u Bratuncu", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku roba - „Nabavka i isporuka čeličnih panel radijatora za sportsku dvoranu u Bratuncu", dodjeljuje se ponuđaču DOO „ Joker-Termik A & B " iz Bratunca, za ponuđenu cijenu od 5.950,00 КM, bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču DOO „Joker-Termik A & B d.o.o. iz Bratunca.

 

Član 3.

Ugovor će se zaključiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.comistovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke roba - „Nabavka i isporuka čeličnih panel radijatora za sportsku dvoranu u Bratuncu", pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-18-72/18 od 12.12.2018. godine.

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 КM.

Zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču DOO „ Joker-Termik A & B " iz Bratunca. Ponuda po upućenom pozivu br.20/18 primljena je 21.12.2018.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 5.950,00 КM.

Na osnovu dostavljene ponude utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatljivu cijenu za ovu javnu nabavku.

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIК OPŠTINE

Mlađenović Nedeljko,dipl.inž.maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: