Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hidrodinamičke spojnice sa zvonom

Datum objave: 29.01.2020. 13:45 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik (TermoelektranaUgljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj:1944/20.

Dana,28.01.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama!,,Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzećeTrebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 1522/20 od 24,01.2020. godine u predmetu: „Nabavka hidrodinamičke spojnice sa zvonom" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 87/19 Uprava Preduzeča na sjednici održanoj dana:  28.01.2020.  donosi sledeću:

 

ODLUKU
o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka hidrodinamičke spojnice sa zvonom" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 87/19

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1522/20 od 24.01.2020.godine, te se ugovor u postupku: Nabavka hidrodinamičke spojnice sa zvonom - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 87/19 dodjeljuje ponuđaču D.O.O.„SAS" Priboj čija ponuđena cijena iznosi 48.970,00 KM bez PDV-a, kao jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj:28017/19 od 03.12.2019.godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 49.000,00 KM

Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-7-1-2-3-2/20 od 08.01.2020. godine.

Zahtjevi za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki BiH su dostavljeni kako slijedi:

1.D.O.O. "NESTA „ Ugljevik, broj: 264/20 od 10.01.2020. godine,

2.D.O.O."FELIX" Bijeljina, broj: 264/20 od 10.01.2020. godine i

3.D.O.O."UNIFLEX" Ugljevik,broj: 264/20 od 10.01.2020. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 995/20 od 20.01.2020. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 24.01.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 1521/20 od 24.01.2020. godine i Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora, broj:1522/19 od 24.01.2020. godine u postupku javne nabavke „Nabavka hidrodinamičke spojnice sa zvonom" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 87/19.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 21.01.2020. godine do 10™ časova ) zaprimljene su ponude ponuđača:

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a

Neblagovr emeno primljene ponude

1.

,,NEXIS"d.o.o. Sarajevo

1016/20 od 20.01.2020. u 905

49.000,00 KM

 

2.

„AB PETROL" d.o.o. Kakanj

1098/20 od 21.01.2020. u 08DO

48.700,00 KM

 

3

,,SAS" d.o.o. Pribo

 

1100/20 od 21.01.2020 u 0810

48.970,00 KM

 

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 21.01.2020. godine do 10°° časova.

 
 
 

 

Komisija je 21.01.2020. godine izvršila otvaranje prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik broj: 1142/20 od 21.01.2020. godine.

Zatvoreni sastanak Komisija za javne nabavke je održala dana 24.01.2020. godine. (Prilog: Zapisnik broj:1521/20 od 24.01.2020. godine) a na kojem je izvršena analiza pristiglih ponuda.

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 21.01.2020. godine do IO00 časova) zaprimljene su tri ponude ponuđača, koje su predmet analize.

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ponuđač 1

,,NEXIS" d.o.o. Sarajevo

Ponuđač 2

„AB PETROL" d.o.o. Kakanj

Ponuđač 3

,,SAS" d.o.o Priboj

Obrazac za dostavljanje ponude. Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude. Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen-nije u skladu sa zatjevom iz Tenderskog dokumenta

 

Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora ,Aneks S

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Ovjerena i popunjena Izjava za član 45. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljen

Aktuelni Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Ovjerena i popunjena Izjava za član 52. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta

Dostavljena -nije u skladu sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta

Dostavljena -nije u skladu sa zahtjevom iz Tenderskog dokumenta

Dostavljena

 
 

 

 

Analizom dokumentacije pristiglih ponuda utvrđeno je sljedeće:

PONUDA KOJA JE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA

1.

,,SAS" d.o.o. Priboj

 

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE 1 MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA

1.

,,NEXIS" d.o.o Sarajevo

2.

„AB PETROL" d.o.o. Kakanj

 
 

Uvidom u ponudu ponuđača utvrdjeno je sledeće: ^,NEXIS" d.o.o. Sarajevo

Tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta koja se odnosi na vrstu, kvalitet i količinu predmeta nabavke (specifikaciju predmeta nabavke) zahtjevano je:

U cilju dokazivanja svih zahtjevanih tehničkih karakteristika ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti sledeću tehničku dokumentaciju ovjerenu od strane proizvođača ponuđene spojnice:

•Sklopni crtež sa mjerama ponuđene hidrodinamičke spojnice u kompletu sa zvonom

•Originalni štampani katalog ili odštampan dio kataloga sa zvanične web stranice proizvođača ponuđene hidrodinamičke spojnice, koji obavezno mora da sadrži dijagram zavisnosti snaga-broj obrtaja (u slučaju dostavljanja dokumentacije sa zvanične web stranice proizvođača ponuđač je obavezan u ponudi naznačiti tačnu web adresu kataloga proizvođača ponuđene spojnice.

Navedeni ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio sklopni crtež hidrodinamičke spojnice sa zvonom. Takođe iz dijagrama zavisnosti snaga broj obrtaja se vidi da spojnica ne ispunjava traženi zahtjev snage od minimalno 160-240 Kw.

Kako ponuđač „NEXIS" d.o.o. Sarajevo nije dostavio ponudu u skladu sa uslovima zahtjevanim tenderskim dokumentom, a iz naprijed navedenog razloga, ista nije prihvatljiva za ovaj Ugovorni organ.

-„AB PETROL" d.o.o. Kakanj

Tačkom 3.1 Tenderskog dokumenta koja se odnosi na vrstu, kvalitet i količinu predmeta nabavke (specifikaciju predmeta nabavke) zahtjevano je:

U cilju dokazivanja svih zahtjevanih tehničkih karakteristika ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti sledeću tehničku dokumentaciju ovjerenu od strane proizvođača ponuđene spojnice:

•Sklopni crtež sa mjerama ponuđene hidrodinamičke spojnice u kompletu sa zvonom

•Originalni štampani katalog ili odštampan dio kataloga sa zvanične web stranice proizvođača ponuđene hidrodinamičke spojnice, koji obavezno mora da sadrži dijagram zavisnosti snaga-broj obrtaja (u slučaju dostavljanja dokumentacije sa zvanične web stranice proizvođača ponuđač je obavezan u ponudi naznačiti tačnu web adresu kataloga proizvođača ponuđene spojnice.

Navedeni ponuđač u svojoj ponudi je dostavio sklopni crtež u formi koja ne sadrži sastavnicu sa navedenim pozicijama, a što jedan sklopni crtež podrazumjeva.

Takođe na crtežu se ne vide dimenzije koje se odnose na vezu same spojnice sa reduktorom i elektromotorom, a koje su izuzetno bitne i koje su tražene u tački 3.1 (tehničke karakteristike 4.prečnik otvora u elastičnoj spojnici sa strane motora 09OH7mm i S.prečnik otvora u hidrodinamičkoj spojnici sa strane reduktora 08OG7mm).

Tačka 7.1 Tenderskog dokumenta Obrazac za cijenu ponude (Aneks 3) koji je dat kao u Aneksu 2 Uputstva o načinu i pripremi modela tenderske dokumentacije, se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Tačka 7.1.1 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zatjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Navedeni ponuđač u Aneksu 3 ponude nije popunio kolonu „Naziv proizvođača, oznaka proizvoda, zemlja prijekla" što je bio u obavezi popuniti.

Kako ponuđač „AB PETROL" d.o.o. Kakanj nije dostavio ponudu u skladu sa uslovima zahtjevanim tenderskim dokumentom, a iz naprijed navedenih razloga, ista nije prihvatljiva za ovaj Ugovorni organ.

-„SAS" d.o.o. Priboj

Dostavljena ponuda ponuđača je u skladu sa uslovima traženim Tenderskim dokumetom,

Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene pristiglih ponuda, konstatuje da je na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, ponuda ponuđača: „SAS" d.o.o. Priboj u postupku javne nabavke „ Nabavka hidrodinamičke spojnice sa zvonom" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 87/19, prihvatljiva za ovaj Ugovorni organ.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E- aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona. 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te Člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na adresu ul. Ugljevik bb, 76330 Ugljevik, putem pošte, lično ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača. Žalba se dostavlja najmanje 3 primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: