Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Stalna simetrična internet veza

Datum objave: 18.02.2020. 08:09 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2020.

Broj: l-923/20

Mostar,11.02.2020. godine

 

Na temelju članaka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), u daljnjem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, br. SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine, Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o provedenom postupku nabave V-3-216/20 od 23.01.2020. godine i br. V-3-305/20 od 30.01.2020. godine, Uprava JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar donijela je

 

O D L U K U

o dodjeli ugovora u predmetu nabave:

Stalna simetrična internet veza

 

Članak 1.

Nakon provedenog pregovaračkog postupka u predmetu nabave usluga „Stalna simetrična internet veza", ugovor se dodjeljuje ponuditelju JР HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar po cijeni od 30.600,00 KM bez PDV-a.

 

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuditelju koji je sudjelovao u predmetnom postupku nabave, te da Odluku objavi na internet stranici JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (www.ephzhb.ba).

 

Obrazloženje

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar je Odlukom br. 1-13048/19-87 od 27.12.2019. godine odobrila provođenje nabave usluga „Stalna simetrična internet veza" kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi u skladu sa čl. 24. stavak 1. točka a) Zakona. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 31.200,00 KM bez PDV-a.

Postupajući po navedenoj Odluci, Povjerenstvo je provelo dvije faze pregovaračkog postupka sa ponuditeljem JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACDE d.d. Mostar, o čemu je sačinilo Zapisnike br. V-3- 216/20 od 23.01.2020. godine i V-3-305/20 od 30.01.2020. godine. Navedeni zapisnici predstavljaju Izvješća o provedenom postupku nabave i čine sastavni dio ove Odluke.

U prvoj fazi postupka pozvani ponuditelj JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACDE d.d. Mostar je dostavio početnu ponudu za nabavu usluga „Stalna simetrična internet veza". Povjerenstvo za nabavu je sa ovlaštenim predstavnikom ponuditelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar održalo pregovarački sastanak, o čemu je sačinjen Zapisnik o radu povjerenstva - prva faza, br.V-3-216/20 od 23.01.2020. godine. Navedenim zapisnikom je konstatirano da je nakon analize dostavljene početne ponude za nabavu usluga „Stalna simetrična internet veza", te nakon održanog pregovaranja  о ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, pozvani ponuditelj verificiran kao kvalificiran za vršenje predmetnih usluga, a početna ponuda ocijenjena je kao formalno prihvatljiva za Ugovorno tijelo. Cijena početne ponude iznosi 30.600,00 KM

Nakon konstatacije da je početna ponuda za nabavu usluga „Stalna simetrična internet veza" formalno prihvatljiva za Ugovorno tijelo, Povjerenstvo je pozvalo ponuditelja da najkasnije do 30.01.2020. godine do 12:00 sati dostavi konačnu ponudu.

Konačna ponuda ponuditelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar zaprimljena je dana 30.01.2020. godine na protokolu Ugovornog tijela pod brojem 1-529/20. Na sastanku Povjerenstva, održanom 30.01.2020. godine u 12:00 sati izvršena je analiza dostavljene konačne ponude za nabavu usluga „Stalna simetrična internet veza". Cijena konačne ponude iznosi 30.600,00 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je konstatiralo da je dostavljena ponuda odgovarajuća za Ugovorno tijelo, o čemu je sastavljen Zapisnik o radu Povjerenstva- druga faza, V-3-305/20 od 30.01.2020. godine.

Temeljem gore navedenih konstatacija, a sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je u Zapisniku br. V-3-305/20 od 30.01.2020. godine, dalo Upravi Društva preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo, sklopi ugovor o nabavi usluga u predmetu „Stalna simetrična Internet veza" s ponuditeljem JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar po cijeni od 30.600,00 KM bez PDV-a.

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a sukladno Zakonu o javnim nabavama u BiH, članak 64. stavak (1) točka b) i članak 70. stavak (1), (3) i (6), odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana objave dobrovoljne ех ante obavijesti o transparentnosti, pdpošnđ/ ako~ dobrovoljna ех ante obavijest o transparentnosti nije objavljena, 30 (trideset) dana.od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora.

 

Dostaviti:

Ponuditelju,

-Upravi JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, Sektoru za nabave,

-a/a.

 

 

Broj: V-3-83/20 

Mostar, 13.01.2020. godine

 

Povjerenstvo za provođenje pregovaračkog postupka nabave bez objave obavijesti u predmetu nabave: 'Stalna simetrična internet veza'

 

Predmet: Informacija o provođenju postupka javne nabave - Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi broj 1-13048/19-87 u predmetu "Stalna simetrična internet veza"

 

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar je Odlukom br. 1-13048/19-87 od 27.12.2019. godine odobrila provođenje nabave usluga 'Stalna simetrična internet veza.' kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi, sukladno čl. 24. st. 1. tč. a) i čl. 28. Zakona o javnim nabavama BiH (,,SI. glasnik BiH", br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, sa JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar. Radi provedbe pregovaračkog postupka Rješenjem br. 1-13048-1/19-87 od 27.12.2019. godine imenovano je povjerenstvo koje djeluje u ime Ugovornog tijela u granicama dobivenih ovlasti.

U skladu sa čl. 28. stavak (4) Zakona i obvezom objavljivanja informacije o pregovaračkom postupku javne nabave bez objave obavijesti o nabavi kojeg namjerava provesti, ovim putem u ime Ugovornog tijela JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da Ugovorno tijelo pristupa provođenju postupka javne nabave putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi, koji za predmet ima nabavu usluga ' Stalna simetrična internet veza' te da je predmetna tenderska dokumentacija dostupna za sve zainteresirane kandidate. Kontakt adresa: valentina.bevanda@ephzhb.ba .

Procedura javne nabave obavit će se u skladu sa čl. 24. i 28. Zakona.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: