Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu M-4, dionica 9, Prijedor – Kozarac, Kalata

Datum objave: 27.02.2020. 12:17 / Izvor: Akta.ba, 27.02.2020.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JH-108/20 Banja Luka, 24.02.2020. godine

 

Ha osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik BiH" broj: 39/14), članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" doo Banja Luka, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-01-JH-108/19 od 19.02.2020.godine, u postupku javne nabavke radova "Izvođenje radova "Sanacija klizišta na magistralnom putu M-4, dionica 9, Prijedor - Kozarac, "Kalata", na km 4+000., referenca 140/19., v.d. Direktor je donio

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 02-01-JH-108/19 od 19.02.2020. godine i Ugovor za javnu nabavku radova "Izvođenje radova "Sanacija klizišta na magistralnom putu M-4, dionica 9, Prijedor - Kozarac, "Kalata", na km 4+000., referenca 140/19.,dodjeljuje ponuđaču "Prijedorputevi " a.d.Prijedor broj 03-345-08/20 od 10.02.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 130.193,50 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču' "Prijedorputevi " a.d.Prijedor , u skladu sa članom 98. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove Odluke se zadužuje i ovlašćuje Sektor za tehničke poslove.

 

Član 4.

 

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom v.d. Direktora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-108/19 od 21.02.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a iznosi 130.221,37 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-3-10-3-12/20, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 17.01.2020. godine.

 

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 02-01-JH-6721/19 od 24.01.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 20.02.2020. godine Izvještaj o radu broj: 02-01-JH-108/20 i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-108/20 od 20.02.2020. godine, u postupku javne nabavke radova "Sanacija klizišta na magistralnom putu M-4, dionica 9, Prijedor - Kozarac, "Kalata", na km 4+000., referenca 140/19.,

 

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

 

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).

 

1.         Niskogradnja     d.o.o. Marjanović Prijedor

 

2.         Prijedorputevi    a.d. Prijedor,

 

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda.

 

-           da je ponuda ponuđača: " Niskogradnja d.o.o. Marjanović Prijedor neprihvatljiva ponuda.

 

-           da je ponuda ponuđača:"Prijedorputevi" a.d. Prijedor prihvatljiva ponuda.

 

Naime, ponuđač "NISKOGRADNJA" D.O.O. Marjanović Prijedor nije ce kvalifikovao za dalji nastavak postupka javne nabavke, jer nije dokazao da raspolaže sa minimalno propisanom opremom i sredstvima rada zahtjevanim u tački 15.2. alineji e) tenderske dokumentacije, iodnosno da raspolaže sa 2 komada - "Glatki vibracioni valjak težine min 6 tona".

 

Navedeni ponuđač priložio je dva puta identičan dokaz upotrebnu dozvolu Rudarsko -Tehnološkog zavoda Prijedor broj 148-2/2018 od 20.06.2018. godine, za dokazivanje raspolaganja zatraženih navedenih valjaka što je vidljivo iz navedenih upotrebnih dozvola sa istim serijskim brojem, brojem motora i dr iz kojeg ce može zaključiti da ce radi o identičnoj opremi i da ne raspolaže sa traženim brojem navedene opreme i to kako slijedi :

 

-           na strani 85. ponude, ponuđač "NISKOGRADNJA " D.O.O. Marjanović Prijedr dokazuje da raspolaže sa traženim "Kombinovani teški valjak 1 kom," putem upotrebne dozvole na kombinovani valjak " BOMAG BW 217 D" serijski broj 101500000468, god. Proizv. 1990,motor DEUTZ, tip BW G6L413FR, snagal24 Kw, broj motora 7783137, dizel valjak 18075 kg, što je uredan dokaz za navedeni uslov ,ali

 

-           na strani 90. ponude, ponuđač "NISKOGRADNJA " D.O.O. Marjanović Prijedor ne dokazuje da raspolaže sa zatraženih dva komada traženih "Glatki vibracioni valjak težine min 6 tona.,"jer jedan traženi valjak dokazuje identičnom upotrebnom dozvolom, sa kojom je dokazivao prethodno zatraženi valjak "Kombinovani teški valjak 1 komi to isti dokument , broj 148-2/2018 od 20.06.2018 na vibro valjak "BOMAG BW 217 D", serijski broj 101500000468, god. Proizv. 1990 , broj motora 7783137, dizel valjak 18075 kg, odnosno (kojom je dokazao raspolaganje već zatraženog) što je vidljivo iz navedenih upotrebnih dozvola gdje ce radi o istim serijskim brojevima, brojem motora i dr , dok je za za traženi drugi komad navedenog vibracioog valjka imao uredan dokaz ,-na strani 91, ponude ponuđača "NISKOGRADNJA" d.o.o.Marjanović Prijedor i to upotrebnom dozvolom broj 206-1/2017 od 05.10.2017. godine, " Vibro valjak sa glatkim valjcima " AMMANN AV" 12/3, serijski broj TFAAV120YV0000375, 1,2 Kw., obzirom na navedeno ponuđač "NISKOGRADNJA" fl.o.o.Marjanović Prijedor, nije dokazao da raspolaže sa 2 komada navedene opreme.

 

Iz razloga neispunjavanja navedenog uslova tehničke i profesionalne sposobnosti iz tačke 15.2. alineje e) tenderske dokumentacije, Komisija za nabavku je utvrdila da ponuđač "NISKOGRADNJA" D.O.O. Marjanović Prijedor ne raspolaže sa za navedenim brojem zatražene opreme, čime nije kvalifovan za dalji tok postupka javne nabavke.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu izabranog kriterija "najniža cijena":

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Cijena sa PDV-om

Prijedorputevi a.d. Prijedor

130.193,50 KM

152.326,40 KM

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može ce izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba ce izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

 

Žalba ce podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Direktor Nenad Nešić,  dipl. pravnik

 

Dostaviti:

-           Ponuđačima,

-           U spis,

-           a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: