Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Spiralna bušaća šipka za bušaće garniture Gryphon 5C i BG 1 GK

Datum objave: 27.02.2020. 13:06 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2020.

Broj: 03-1716/20

Đurđevik, 21.02.2020

 

Na osnovu čiana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i liercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH" broj 39/14). Zapisnika o oejeni ponuda od 18.02.2020. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. - Đurđevik, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe

Spiralna bušaća šipka za bušaće garniture Gryphon 5C i BG 1 GK

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe -Spiralna bušaća šipka za bušaće garniture Gryphon 5C i BG 1 GK, ugovor se dodjeljuje ponudaču "Erax Invest" d.o.o. Banovići čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽ E NJ E

 

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Spiralna bušaća šipka za bušaće garniture Gryphon 5C i BG 1 GK broj obavještenja: 350-7-1-70-3-48/20 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 06.02.2020. godine, evidencijski broj nabavke 03-1075/20. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 13 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 18.02.2020. godine. a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 18.02.2020. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano zaje 18.02.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku je dostavio pimudač:

 

1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1458/20 od 17.02.2020. godine,

Ponudač: "Erax Invest" d.o.o. Banovići.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 18.02.2020. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-1076/20 od 06.02.2020. godine.

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nije prisustvovao predstavnik ponudača.

 

Zapisnik sajavnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen ponudaču istog dana.

 

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 18.02.2020. godine u 12:00 sati

 

Komisija je izvršila početnu ocjenu ponude odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača, te konstatovala da se ponudač: "Erax Invest" d.o.o. Banovići kvalifikovao za dalji tok javne nabavke.

 

U početnoj ocjeni ponuda komisija je utvrdila da je ponuda kvalifikovanog ponudača: "Erax Invest" d.o.o. Banovići prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

 

Ponudač "Erax Invest" d.o.o. Banovići je dao izjavu: "Naše preduzeće je domaće sa sjedištem 11 BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz BiH. te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg".

 

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena 1 prihvatljiva ponuda.

 

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniza cijena i sačinila konačnu rang listu prihvalljivih ponuda. te konstatuje sledeće:

 

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1. "Erax Invest" d.o.o. Banovići ponuda broj 037-L/20 od 13.02.2020. godine sa sljedećim elementima ponude: ponudena cijena: 6.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno ispomke robe bez bankovne garancije za odložcno plaćanje,

-           rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora,

-           naziv pioizvodača i zemlja porijekla: "Erax Invest" d.o.o. Banovići. BiH,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Lgovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Žalba sc izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

Odluka.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: