Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hotelski smještaj na tri lokacije

Datum objave: 02.03.2020. 09:37 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2020.

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: JN1-16-4-41D-23/19

Sarajevo, 25.02.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. člana 70. i člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Zapisnika Komisije za javne nabavke broj JN1-16-4-41 D-l4/19 od 20.02.2020. godine, direKtor Agencije za statistiku BiH donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ Agencija za statistiku BiH prihvata Preporuku Komisije broj JN 1-16-4-41D-22/19 od 24.02.2020. godine za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge - Hotelski smještaj na tri lokacije - za lokaciju Sarajevo, koja se provodi u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku dodijele ugovora usluga iz апеха II dio B Zakona o javnim nabavkama, a po odluci za nabavku predmetne usluge broj: JN1-16-4-41D-1/19 od 04.12.2019. godine, te je kao najuspješniji ponuđač izabran: “Bosnia hoteli i restorani’' tj. „Hotel Bosnia“ d.o.o. Sarajevo, sa ponuđenom cijenom od: 98,00 KM sa PDV-om ponude za hotelski smještaj (jednokrevetna soba po osobi za jednu noć) za lokaciju Sarajevo.

 

Obrazloženje

Agencije za statistiku BiH je uputila poziv za nabavku usluge Hotelski smještaj dana 05.02.2020. godine na više adresa, a koji je istovremeno objavila na svojoj Web stranici.

Na gore navedeni poziv prijavilo se ukupno jedan (1) ponuđač i to:

1. Hotel ,,Bosnia“ d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od: 98,00 KM sa PDV-om;

Na sastanku održanog dana 24.02.2020. godine gdje je sačinjen i zapisnik broj: JN1-16-4-41D-22/19, Komisija za nabavke je u skladu sa članom 65. ZJN zaključila da pregovara sa ponuđačem “Bosnia hoteli i restorani” tj. „Hotel Bosnia“ d.o.o. Sarajevo. Komisija je istom uputila pitanja na koja je isti odgovorio potvrdno, odnosno prihvatljivo za Agenciju.

 

Obzirom da nije pristigla nijedna druga ponuda, gore navedeni ponuđač ocjenjen je kao najuspješniji i najpovoljniji za Ugovorni organ, jer je ponudio najnižu cijenu što je u skladu sa članom 64. i člana 8. ZJN i Pravilnika o postupku dodijele ugovora usluga iz апеха II dio B ZJN.

Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti poseban ugovor u kojem će se precizirati uslovi i vrijeme realizacije ponude izabranog ponuđača.

 

Ova odluka objaviće se na Web stranici (vvvvvv.bhas.gov.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. ZJN.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.ZJN.

 

 

Direktor

Dr. sc Velimir Jukić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: