Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja kopir aparata

Datum objave: 05.03.2020. 10:06 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2020.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik Opštine Šamac", broj 12/15) , Načelnik opštine Šamac, d o n o s i

 

O D L U K U o

dodjeli ugovora

za nabavku usluga „Nabavka usluge održavanja kopir aparata i punjenje tonera"

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača „Biro Commerce" d.o.o. iz Odžaka za nabavku usluge „ Nabavka usluge održavanja kopir aparata i punjenje tonera" i imenovanom ponuđaču dodjelјuje se Ugovor za nabavku usluge punjenje tonera (reciklaža) za LOT1 u iznosu od 2.984,50 KM bez PDV-a, odnosno 3.491,86 KM sa uračunatim PDV-om, putem direktnog sporazuma.

Prihvata se ponuda ponuđača „Tink Company" d.o.o. iz Modriče za nabavku usluge „ Nabavka usluge održavanja kopir aparata i punjenje tonera" i imenovanom ponuđaču dodjelјuje se Ugovor za nabavku usluge održavanja kopir aparata za LOT2 u iznosu od 2.852,90 KM bez PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a).

Član 2.

Po pravosnažnosti ove odluke, Opština Šamac će pozvati izabrane ponuđače radi zaklјučenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu javnu nabavku shodno zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 3.

U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma Opština Šamac je kao ugovorni organ dana 24.01.2020. godine pokrenula postupak predmetne nabavke i uputila zahtjev za dostavlјanje ponude ponuđačima: „Biro Commerce" d.o.o. iz Odžaka i „Tink Company" d.o.o. iz Modriče.

U roku ostavlјenom za dostavlјanje ponude, dostavlјena su dvije ponude slјedećih ponuđača:

1. „Biro Commerce" d.o.o. Odžak za LOT1        2.984,50 KM bez PDV-a, tj      3.491,86 KM sa PDV-om i

2. „Tink Company"d.o.o.Modriča za LOT2          2.852,90 KM bez PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a).

Član 4.

Protiv ove Odluke dobavlјač ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o nabavci, a žalba nije dopuštena.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Šamac".

 

Broj: 01-022-10/2020

Datum: 05.02.2020. god.       

 

NAČELNIK OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: