Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kancelarijski materijal za potrebe Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2020. godinu

Datum objave: 09.03.2020. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Broj: 12-11-15-501/20

Sarajevo, 28.2.2020 godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (obavještenje o nabavci broj: 296-7-1-1-3-2/20, objavljeno na Portalu javnih nabavki 6. 2. 2020. godine, date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, generalni revizor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kancelarijskog materijala

 

I             

U postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2020. godinu putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Ugovorni organ donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za

lot 1 - obrasci i papiri,

lot 2 - administrativni materijal i

lot 3 - higijenski materijal, i to:

R&S d.o.o. Sarajevo.

II            

Ova odluka će se dostaviti svim ponuđačima - učesnicima u postupku u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove odluke, elektronskom poštom, preporučenom poštom ili neposredno.

III           

U skladu s članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama, protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja.

Žalba se ulaže Ugovornom organu u pisanom obliku neposredno na protokolu ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri).

IV          

Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

 

O b r a z l o ž e  nj e

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ), u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Odlukom broj: 12-14-37-1/20 od 9.1.2020. godine, pokrenuo je postupak nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (predmet javne nabavke podijeljen prema lotovima: lot 1: obrasci i papiri, lot 2: administrativni materijal i lot 3: higijenski materijal) za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za budžetsku 2020 godinu.

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 296-7-1-1-3-2/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki 6.2. 2020. godine.

Postupak je provela Komisija imenovana Rješenjem generalnog revizora broj: 12-14-37-2/20 od 9.1. 2020. godine, koja je sačinila: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj: 12-11-37-14/20 od 24. 2. 2020. godine, Zapisnik o otvaranju ponuda od 24. 2. 2020. godine, Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata-Kvalifikacija ponuđača broj: 12- 11-37-15/20 od 25.2.2020. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12-11-37-18/20 od 28.2.2020. godine. U predmetnom postupku nabavke i nadmetanju, Ugovornom organu dva ponuđača su dostavila ponude, i to za lot 1 ponuđači Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo i R&S d.o.o. Sarajevo i za lot 2 i lot 3 ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo.

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je:

- ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo je kvalificirani ponuđač i ponuda ponuđača je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom;

da ponuda ponuđača Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo nije prihvatljiva iz razloga što on u ponudi za lot 1 nije ispunio zahtjev iz tačke 2.2. tenderske dokumentacije u kojoj je, između ostalog, utvrđeno: „Ponuđači su dužni dostaviti u cijelosti popunjen Obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena." Pregledom ponude ponuđača Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo uočeno je da u ponudi za lot 1 (stranice ponude od 7 do 9) ponuđač Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo nije naveo tražene podatke u koloni „Proizvođač/Zemlja porijekla" ni za jednu stavku iz Obrasca za cijenu ponude. Također, pregledom ponude ponuđača Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo za lot 1 uočeno je da nije ispunjen zahtjev iz tačke 9. tenderske dokumentacije, u kojoj je, između ostalog, utvrđeno: „Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude na način da su popunili sva za to predviđena mjesta u Nacrtu, te isti potpisali". U dostavljenom Nacrtu ugovora (stranica ponude 25) ponuđač Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo nije popunio podatke u članu 4. Nacrta ugovora, kako je predviđeno Nacrtom ugovora i tenderskom dokumentacijom. Ugovorni organ dužan je u skladu s članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama predmetnu ponudu odbaciti, jer nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom.

Na prijedlog Komisije, Ugovorni organ je donio odluku kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: