Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Novo motorno vozilo za potrebe opremanja struktura civilne zaštite - Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća

Datum objave: 10.03.2020. 08:22 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Vogošća,

ul. Jošanička, br. 80;

tel: 00387 33 586 413,

fax: 586 418

 

Broj: 11-11-264/20

Vogošća, 03.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 i 14/15 Prečišćeni tekst), Općinski načelnik dana 03.03.2020. godine donio je

 

ODLUKU

 

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NOVOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE OPREMANJA STRUKTURA CIVILNE ZAŠTITE - SLUŽBE PRVE MEDICINSKE POMOĆI

FORMIRANE U OJ DZ VOGOŠĆA

 

Član 1.

Ponuda ponuđača "Guma M" d.o.o. Mostar, ulica Bišće polje bb Mostar, odabrana je za nabavku novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite - Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća, kao jedina formalno-pravno prihvatljiva ponuda, sa ponuđenom ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 20.085,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 23.499,45 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Općinski načelnik je dana 10.02.2020. godine donio Odluku o pokretanju Otvorenog postupka nabavke novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite - Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća, zajedno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH dana 11.02.2020. godine pod brojem: 1353-1-1-10-3-33/20.

Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 11/20 od 14.02.2020. godine.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki BiH je preuzelo 17 (sedamnaest) ponuđača. Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 27.02.2020. godine do 14:00 sati, te je izvršeno javno otvaranje ponuda, što je konstatovano Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 27.02.2020. godine.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude, u smislu provjere njihove validnosti, s obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u Tenderskoj dokumentaciji broj: 11-11-264/20 iz februara 2020. godine, odnosno pregledu ponuda u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom, te Zakonom o javnim nabavkama BiH i pripadajućim podzakonskim aktima.

Shodno navedenom Zapisniku sa otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je konstatovala da su zaprimljene 3 (tri) ponude i to:

R.B.

NAZIV PONUĐAČA/GRUPE PONUĐAČA

UKUPNA CIJENA (KM) bez PDV-a

POPUST

CIJENA (KM)SA POPUSTOM bez PDV-a

UKUPNA CIJENA (KM) sa PDV-om

1

"A.C.I." d.o.o. Sarajevo

26.923,08

21,27%

21.196,58

24.800,00

2

"Guma M" d.o.o. Mostar

20. 085,00

/

/

23.499,45

3

"Bunjo" d.o.o. Sarajevo

22.649,57

7,55%

20.940,18

24.500,00

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti iste, Komisija za javne nabavke je utvrdila sljedeće:

 

I. Ponuda ponuđača "A.C.I." d.o.o. Sarajevo ne ispunjava formalno-pravne uslove tražene Tenderskom dokumentacijom i to:

Ugovorni organ je na strani 18. i 19. TD propisao Obrazac za cijenu ponude koji je uredno ovjeren i potpisan od strane ponuđača "A.C.I." d.o.o. Sarajevo.

Na strani 20. TD predviđena je Tabela odstupanja za novo putničko motorno vozilo sa 5 sjedišta, u kojoj su ponuđači bili dužni da unesu eventualna odstupanja tj. karakteristike ponuđenog vozila iz svoje ponude sa traženim karakteristikama vozila koje je zahtjevano Aneksom 2. TD.

Uvidom u ponudu Ponuđača "A.C.I." d.o.o. Sarajevo (strana 31. Ponude) vidljivo je da je ponuđač ponudio vozilo radne zapremine motora (stavka pod rednim brojem 4. u Tabeli odstupanja) od 1368 cm3, dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na radnu zepreminu motora u opsegu od 1400 do 1600 cm3.

Ponuđač je ponudio vozilo sa međuosovinskim razmakom (stavka pod rednim brojem 16. u Tabeli odstupanja) od 2636 mm, dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na međuosovinski razmak u opsegu od 2300 do 2600 mm.

Ponuđač je ponudio vozilo ukupne dužine (stavka pod rednim brojem 17. u Tabeli odstupanja) od 4638 mm, dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na dužinu vozila u razmaku od 4000 do 4300 mm.

Ponuđač "A.C.I." d.o.o. Sarajevo je u svojoj ponudi broj: P0-4210-34 od 14.02.2020. godine ponudio tehničke karakteristike vozila koje su drugačije od jasno zahtjevanih i propisanih karakteristika u TD, te je na taj način postupio suprotno Napomeni ugovornog organa kojom je propisano da nuđenje robe drugih lošijih tehničkih karakteristika vodi ka eliminaciji ponude (strana 20. TD).

Zbog prethodno navedenog, a u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) predmetna ponuda je formalno-pravno neispravna i kao takva nije prihvatljiva za ugovorni organ.

 

II. Ponuda ponuđača "Bunjo" d.o.o. Sarajevo ne ispunjava formalno-pravne uslove tražene Tenderskom dokumentacijom i to:

Tačkom 7.2.1. TD, a u skladu sa članom 46. Zakona traženo je da ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači su bili dužni u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke, uz napomenu da dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ponuđač "Bunjo" d.o.o. Sarajevo je u svojoj Ponudi kao dokaz za obavljanje profesionalne djelatnosti dostavio ovjerenu kopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra od 07.01.2020. godine.

Komisija za javne nabavke smatra da dostavljena ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra nije ovjerena od strane nadležnog organa na ispravan način. Naime, ovjerena je samo zadnja strana Izvoda, a obzirom da se isti sastoji od više stranica, bilo je potrebno ovjeriti svaku stranicu Izvoda pojedinačno-između stranica, a prema zvaničnom mišljenju datom u Rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH-Podružnica Mostar broj: JN2- 03-07-1-729-8/17 od 24.08.2017. godine.

• Ugovorni organ je na strani 18. i 19. TD propisao Obrazac za cijenu ponude koji je uredno ovjeren i potpisan od strane ponuđača "Bunjo" d.o.o. Sarajevo.

Na strani 20. TD predviđena je Tabela odstupanja za novo putničko motorno vozilo sa 5 sjedišta, u kojoj su ponuđači bili dužni da unesu eventualna odstupanja tj. karakteristike ponuđenog vozila iz svoje ponude sa traženim karakteristikama vozila koje je zahtjevano Aneksom 2. TD.

Uvidom u ponudu Ponuđača "Bunjo" d.o.o. Sarajevo (strana 36. Ponude) vidljivo je da je ponuđač ponudio vozilo snage motora (stavka pod rednim brojem 3. u Tabeli odstupanja) od 82 kW, dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na snagu motora u opsegu od 60 do 80 kW.

Ponuđač je ponudio vozilo ukupne dužine (stavka pod rednim brojem 17. u Tabeli odstupanja) od 3945 mm, dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na dužinu vozila u razmaku od 4000 do 4300 mm.

Ponuđač je ponudio vozilo sa rezervoarom goriva kapaciteta 42 l, (stavka pod rednim brojem 27. u Tabeli odstupanja), dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na rezervoar za gorivo kapaciteta minimalno 50 l.

Ponuđač je ponudio vozilo sa prtljažnikom kapaciteta 286 l, (stavka pod rednim brojem 28. u Tabeli odstupanja), dok je Aneksom 2 TD tražena karakteristika koja se odnosi na prtljažnik zapremine minimalno 300 l.

Ponuđač "Bunjo" d.o.o. Sarajevo je u svojoj ponudi broj: J.O./008-2020/ od 20.02.2020. godine ponudio tehničke karakteristike vozila koje su drugačije od jasno zahtjevanih i propisanih karakteristika u TD, te je na taj način postupio suprotno Napomeni ugovornog organa kojom je propisano da nuđenje robe drugih lošijih tehničkih karakteristika vodi ka eliminaciji ponude (strana 20. TD).

Zbog prethodno navedenog, a u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) predmetna ponuda je formalno-pravno neispravna i kao takva nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Detaljnim postupkom pregleda i ocjene ponude, Komisija za javne nabavke je utvrdila da ponuda ponuđača "Guma M" d.o.o. Mostar ispunjava formalno-pravne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom.

Zatim je Komisija za javne nabavke pristupila razmatranju finansijskog dijela ponude ponuđača "Guma M" d.o.o. Mostar, te je izvršena računska provjera dostavljene ponude i utvrđeno je da nema računskih grešaka, a sve u skladu sa odredbom člana 17. stav 1. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14 i 20/15).

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Komisija za javne nabavke je jednoglasno dala preporuku Općinskom načelniku da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Guma M" d.o.o. Mostar, za nabavku novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite-Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća, kao jedine formalno-pravno ispravne ponude, sa ponuđenom ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 20.085,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 23.499,45 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od deset dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjaviti žalbu. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: