Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Lijekovi koji djeluju na nervni sistem

Datum objave: 27.03.2020. 08:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

474-1-1-1-5-5/20


Broj obavještenja o nabavci 474-1-1-1-3-2/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200124040004
Kontakt osoba BOŽENA BRKIĆ
Adresa Nahorevska 248
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 561-539
Faks (033) 561-532
Elektronska pošta pravnasluzba@jagomir.ba
Internet adresa www.jagomir.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi koji djeluju na nervni sistem, ostali lijekovi i medicinski potrošni materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi koji djeluju na nervni sistem, ostali lijekovi i medicinski potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot-1 lijekovi koji djeluju na nervni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot-1 lijekovi koji djeluju na nervni sistem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

49000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.3.2020. - 23.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Nahorevska 248-apoteka Bolnice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39483,72

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

39483,72

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39483,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48664,83

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot-2- ostali lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot-2- ostali lijekovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

13.500,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.3.2020. - 23.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Nahorevska 248-apoteka Bolnice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZEFARM D.O.O. ZENICA 4218025060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12239,21

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12239,21

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12239,21

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12672,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot-3 -medicinski potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot-3 -medicinski potrošni materijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

13.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.3.2020. - 23.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Nahorevska 248 - apoteka Bolnice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10190,25

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10190,25

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10190,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10190,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: