Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi, potrošni materijal i usluge održavanja za potrebe postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV Bijeljina)

Datum objave: 09.04.2020. 08:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.04.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

377-1-1-101-5-17/20


Broj obavještenja o nabavci 377-1-1-101-3-11/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
IDB/JIB 4400307860000
Kontakt osoba MIRA JOŠILO
Adresa Hajduk Stanka 20
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-460
Faks (055) 226-462
Elektronska pošta office@bnvodovod.com
Internet adresa www.bnvodovod.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.3.2020. - 20.3.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nabavka rezervnih dijelova,potrošnog materijalai usluga održavanjaza potrebe postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
(PPOV Bijeljina)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala i usluge održavanja za potrebe PPOV Bijeljina prema specifikaciji broj 1. u
prilogu tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42956000-2 Dijelovi mašina za prečišćivanje
Dodatni predmet(i) 45259100-8 Popravak i održavanje uređaja za otpadne vode


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Planu nabavke za 2020 godinu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco magacin PPOV Velika Obarska Bijeljina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIT D.O.O. TUZLA 4209052550000 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

269999,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

269999,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

20.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

269999,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

269999,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: