Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Goriva i maziva

Datum objave: 13.07.2020. 11:21 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2020.

BOSNA I HERCFGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPCINA BANOVIĆI

OPCINSKI NAČELNIK     

 

Broj: 01-04-10o6/20-5

Datum: 08.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a. a u vezi sa članom. 72., člana 70. stavovi 1. i 6. Zakona 0 javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14), člana 70. Zakona 0 organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH, broj 35/05), člana 15. Zakona 0 principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH" broj 49/06), člana 43. Statuta Opčine Banovići (Službeni glasnik opčine Banoviči broj 2/20) i Preporuke Komisije za javnu nabavku, broj: 01-04-1066/20-4 od 07.07.2020. godine u postupku javne nabavke roba „Nabavka goriva i maziva" Opčinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 01-04-1066/18-4 od 07.07.2020. godine i Ugovor - Okvirni sporazum za javnu nabavku roba „Nabavka goriva i maziva" dodjeljuje se ponuđaču „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović br. 4-b, Novo Sarajevo, Ponuda broj: EPO.6.1-3-760/20 od 25.06.2020. godine za ukupnu ponuđenu cijenu od 40.243,93 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog Ugovora - Okvirnog sporazuma o nabavci roba dostavit će se na potpis izabranom Ponuđaću iz člana 1. ove Odluke u roku do 15 dana, raćunajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni 0 izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici www.banovici.gov.ba istovremeno s njenim upućivanjem svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 39/14).

obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba broj: 01-04-106b/20 od 10.06.2020. godine donesenom od strane ovog organa pokrenut je postupak javne nabavke roba „Nabavka goriva i maziva". Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki za 2020. godinu, broj 01-04-81/20 od 24.01.2020. godine, evidencijski broj: 7/20.

Javna nabavka robe sprovedena je otvorenim postupkom javne nabavke sa namjerom zaključivanja okvirnog sporazuma na period od 2 (dvije) godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 68.376,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj 1220-1-1-62-3-50/20, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 11.06.2020. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 01-04-68/20 od 22.01.2020. godine i 01-04-135/20 od 03.02.2020. godine, ovom organu dostavila je dana 08.07.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-0-1066/20-3 od 07.07.2020. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-04- 1066/20-4 od 07.07.2020. godine u postupku javne nabavke roba „Nabavka goriva i maziva".

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuče zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće: - da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije) i to ponuda ponuđača

1. „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Azize Šaćirbegović br. 4-b, Novo Sarajevo, 71000

Sarajevo

(datum predaje ponude 01.07.2020. godine, vrijeme predaje ponude 13:42 h) 2. „HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj, sa sjedištem u ulici Bukva broj 10. 74260 Tešanj (datum predaje ponudp 03.07.2020. godine, vrijeme predaje ponude 10:45 h)

- da su ponuđači na propisan način preuzeli tendersku dokumentaciju

- da su ponude pristigle blagovremeno,

- da su ponude ocijenjene prihvatljivim.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo najbolje ocijenjen na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude u okviru kojeg su vrednovani slijedeći kriteriji sa slijedećim pojedinačnim udjelima svakog od kriterija u izračunu ekonomski najpovoljnije ponude:

1. Ponuđena cijena        udio 60%

2. Udaljenost benzinske pumpe od sjedišta Ugovornog organa               udio 30%

3. Rok placanja udio 10%

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude sa ukupno 97,50 bodova.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a), a u vezi sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIjEKU

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Opi na Banovići, ulica Alije Dostovića br. 1. 75290 Banovici.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: