Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje sporta na području Opštine Novi Grad

Datum objave: 14.07.2020. 14:53 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-431-3/20

Datum: 07.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16, 36/19), člana 66. i člana 83. stav 3. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj 2/17), te člana 7. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju sporta na području Opštine Novi Grad ("Službeni glasnik Opštine Novi Grad" broj 12/17), u postupku izvršenja presude Okružnog suda u Prijedoru br. br. 16 0 U 001034 20 U od 29.05.2020. godine, Načelnik Opštine donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za sufinansiranje sporta na području Opštine Novi Grad

 

I          

USVAJAJU SE prigovori koje su na prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava koju je utvrdila Komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima na nivou Opštine Novi Grad br. 01-431-3/20-1 od 25.02.2020. godine, izjavili:

-Fudbalski klub "Svodna" Svodna, KFSŠ "Bubamara" Novi Grad,

Ženski košarkaški klub "Sloboda" Novi Grad, kao osnovani.

 

II         

ODBIJAJU SE prigovori koje su na prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava koju je utvrdila Komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima na nivou Opštine Novi Grad br. 01-431-3/20-1 od 25.02.2020. godine, izjavili: Ženski fudbalski klub "7. Republika" Svodna, Fudbalski klub "7. Republika" Svodna,

-Fudbalski klub "Sloboda" Novi Grad i Fudbalski klub "Plamen" Donje Vodičevo, Košarkaški klub "Sloboda 73" Novi Grad, Klub borilačkih sportova "Ratnik "Novi Grad, Karate klub "Rajko Crnobrnja - Gligo" Novi Grad,

-Teniski klub "Sloboda" Novi Grad,

-Odbojkaški klub "Smeč" Novi Grad i Kajakaški klub "Ada" Novi Grad,

kao neosnovani.

 

III

ODOBRAVA SE isplata novčanih sredstava iz budžeta opštine Novi Grad za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 148.000,00 KM za sportske klubove na području opštine Novi Grad, sa potrošačke jedinice 00110170, konto 415200 "Grantovi u zemlji sportskim

 

Uplata odobrenih sredstava vršiće se na žiro - račune sportskih klubova, u načelu u skladu sa iskazanim potrebama klubova i dinamikom punjenja budžeta Opštine Novi Grad.

 

V         

Ova odluka donosi se na osnovu prijedloga Komisije za raspodjelu sredstava za sportske klubove na nivou Opštine Novi Grad br. 01-431-3/20-1 od 25.02.2020. godine, i izjašnjenja Komisije od 01.07.2020. godine u postupku izvršenja presude Okružnog suda u Prijedoru br. br. 16 0 U 001034 20 U od 29.05.2020. godine, a nakon razmatranja prispjelih prigovora na prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava.

 

VI        

Ova odluka biće objavljena na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad i dostavljena u pisanoj formi svakom podnosiocu zahtjeva.

 

VII       

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odjeljenje za budžet i finansije Opštinske uprave Opštine Novi Grad.

 

VIII      

Ova odluka je konačna.

 

Obrazloženje

Načelnik Opštine Novi Grad objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta Opštine Novi Grad za sufinansiranje sporta na području opštine Novi Grad u 2020. godini.

Svojim rješenjem broj 01-431-3/20-1 od 28.01.2020. godine, Načelnik Opštine Novi Grad je imenovao Komisije za raspodjelu sredstava sportskim klubovima na nivou opštine Novi Grad.

Komisija je utvrdila prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava, koji prijedlog je objavljen dana 25.02.2020. godine na oglasnoj tabli Opštine Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad.

Na navedeni prijedlog Odluke zaprimljeno je 13 prigovora i to:

1)KFSŠ "Bubamara" Novi Grad,

2)FK "Sloboda" Novi Grad,

3)FK "Svodna" Svodna,

4)FK "7. Republika" Svodna

5)ŽFK "7. Republika" Svodna,

6)TK "Sloboda" Novi Grad,

7)ŽKK "Sloboda" Novi Grad,

8)FK "Plamen" Donje Vodičevo,

9)KK "Sloboda 73" Novi Grad,

10)KBS "Ratnik" Novi Grad,

11)KK "Rajko Crnobrnja - Gligo" Novi Grad,

12)OK "Smeč" Novi Grad i

13)Kajakaški    klub "Ada'Novi Grad

Razmatrajući prispjele prigovore i nakon detaljnog uvida u cjelokupan spis, Načelnik Opštine je donio Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje sporta na području Opštine Novi Grad br. 01-431-3/20 od 06.03.2020. godine, kojom je usvojio prigovore koje su podnijeli Fudbalski klub "Svodna" Svodna, KFSŠ "Bubamara" Novi Grad, Ženski košarkaški klub "Sloboda" Novi Grad, dok su svi ostali prigovori odbijeni kao neosnovani, te odobrio isplatu novčanih sredstava iz budžeta opštine Novi Grad za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 148.000,00 KM za sportske klubove na području opštine Novi Grad.

Nezadovoljan takvom odlukom, FK "7. Republika" Svodna, podnio je tužbu u upravnom sporu protiv Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje sporta na području Opštine Novi Grad br. 01-431-3/20 od 06.03.2020. godine i navedena Odluka je presudom Okružnog suda u Prijedoru br. 16 0 U 001034 20 U od 29.05.2020. godine poništena.

Kao razlog poništavanja u navedenoj presudi navedena je činjenica da Komisija nije zasjedala u punom sastavu, odnosno nije bila propisno sastavljena, da je bodovanje izvršeno od četiri člana komisije dok peti član komisije nije učestvovao u bodovanju niti donošenju predloga Odluke zbog sukoba interesa, čime su, po stavu Suda, učinjene povrede odredbe člana 5. stav 2. i člana 11. Pravilnika. Sud je zaključio da, stoga, činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, zbog čega se zakonitost osporene odluke ne može ispitati. Iako Sud u obrazloženju svoje presude nije pojasnio odnosno precizirao kako je to povrijeđen član 5. stav 2. Pravilnika koji kaže da komisija broji pet članova, jer nigdje nije navedeno da Komisija mora raditi u punom sastavu, niti kako je to povrijeđen član 11. Pravilnika koji propisuje kriterijume i način bodovanja, sudske odluke se moraju poštovati, pa je Načelnik Opštine svojim rješenjem broj 01-052-196/20 od 29.06.2020. godine imenovao novu Komisiju za raspodjelu sredstava za sportske klubove na nivou opštine Novi Grad Dakle, postupak je vraćen u fazu kao da poništena odluka nije niti bila donesena. Načelnik Opštine Novi Grad je svojim dopisom novoimenovanoj Komisiji br. 01-430- 3/20 od 01.07.2020. godine upoznao Komisiju sa razlozima za imenovanje i tražio da u postupku izvršenja presude, obzirom da je drugostepeni akt čini se, poništen iz razloga što Komisija nije zasjedala u punom sastavu (iako to u obrazloženju presude nije baš jasno naznačeno), Komisija u punom sastavu preispita svoj prijedlog, te dostavi zapisnik sa sjednice i izjašnjenje, sa posebnim osvrtom na prigovor FK "7. Republika" Svodna i prigovore ostalih sportskih organizacija.

Komisija je zasjedala 01.07.2020. godine i dostavila dopis i zapisnik o svom radu čiji je sastavni dio i izjašnjenje, u kojem navode da, imajući u vidu da je presudom Okružnog suda u Prijedoru br. 16 0 U 001034 20 U od 29.05.2020. godine poništen samo drugostepeni akt- Odluka Načelnika Opštine br. 01-431-3/20 od 06.03.2020. godine a ne i prvostepeni akt- Prijedlog Odluke koji je utvrdila Komsija br. 01-430-3/20-1 od 25.02.2020. godine, ostaju kod prijedloga od 25.02.2020. godine.

Takođe, navode da su izvršili uvid u sve prigovore sportskih klubova koje im je dostavio Načelnik Opštine, te da smatraju da sve prigovore treba odbiti, za šta daju obrazloženje. 

Načelnik Opštine je odlučio kao u dispozitivu ove odluke, iz sljedećih razloga:

Fudbalski klub "Svodna" Svodna, KFSŠ "Bubamara" Novi Grad, Ženski košarkaški klub "Sloboda" Novi Grad su, nakon poziva nadležne Komisije, naknadno dostavili pojašnjenja odnosno opravdali utrošena sredstva, što je bila jedina suštinska primjedba koju je Komisija, u smislu odredbi Pravilnika o sufinansiranju sporta na području Opštine Novi Grad, imala za ove klubove iz kojeg razloga i nisu bili uvršteni u prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava. Ta smetnja je otklonjena naknadnim dostavljanjem dokumentacije o pravdanju uplaćenih sredstava, gdje je bilo i objektivnih razloga za nemogućnost dostavljanja izvještaja, jer je na pr. kod FK "Svodna" Svodna, zadnja tranša za 2018. godinu, za ovaj klub isplaćena u januaru 2019. godine, te nisu ni mogli na vrijeme dostaviti izvještaj o utrošku sredstava za 2018. godinu. Iz tog razloga valjalo prihvatiti njihove prigovore i uvrstiti navedene klubove u ovu odluku o raspodjeli sredstava.

Sa druge strane, Ženski fudbalski klub "7. Republika" Svodna, Fudbalski klub "Sloboda" Novi Grad, Kajakaški klub "Ada" Novi Grad i Teniski klub "Sloboda" Novi Grad, koji su prigovarali na činjenicu da uopšte nisu uvršteni u prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava, jer uz zahtjev nisu priložili svu potrebnu dokumentaciju traženu Javnim pozivom odnosno Pravilnikom, niti jedim navodom nisu ukazali ili dokazom potkrijepili navod o pogrešnoj primjenu Pravilnik,a sem opštih teza o tome da je njihov zahtjev trebalo prihvatiti odnosno prigovor uvažiti. Njihove prijave su, dakle, bile neuredne, stoga nisu ni mogle biti prihvaćene. Svi ostali podnosioci prigovora: Fudbalski klub "7. Republika" Svodna, Fudbalski klub "Plamen" Donje Vodičevo, Košarkaški klub "Sloboda 73" Novi Grad, Klub borilačkih sportova "Ratnik "Novi Grad, Karate klub "Rajko Crnobrnja - Gligo" Novi Grad, Odbojkaški klub "Smeč" Novi Grad, u suštini, nisu imali nikakve konkretne prigovore na način rada Komisije odnosno na primjenu Pravilnika, nego su samo smatrali da im je utvrđenim prijedlogom raspodjele sredstava trebalo predvidjeti više sredstava, iz razloga koje su navodili a koje nećemo pojedinačno prenositi, te su predložili da to učini Načelnik Opštine svojom odlukom po prigovorima.

Imajući sve navedeno u vidu, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

 

Ova odluka je konačna i protiv nje nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba u upravnom sporu. Tužba se podnosi Okružnom sudu u Prijedoru, u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Dostaviti:

1.         Odjeljenju za društvene djelatnosti,

2.         Odjeljenju za budžet i finansije,

3.         Klubovima (1-13),

4.         Evidencija i

5.         Arhiva.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: