Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja primarne vodovodne mreže naselja Hadžići, MZ Petrovice, općina Kalesija

Datum objave: 15.07.2020. 07:50 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

Bosna i Hercegovina                                        

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2707-7/20

Kalesija, 10.07.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova Izgradnja primarne vodovodne mreže naselja Hadžići, MZ Petrovice, općina Kalesija dodjeljuje ponuđaču JP „VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA koji je dostavio ponudu sa cijenom od 5.840,43 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2707-1/20 od 30.06.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-3-58-3-47/20 od 02.07.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-2707-2/20 od 07.07.2020. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

– da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da je pristigla ponuda prihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač JP „VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Izgradnja primarne vodovodne mreže naselja Hadžići, MZ Petrovice, općina Kalesija prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 5.840,43 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa,  najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.      

                 

Po ovlaštenju Općinskog načelnik

Mujo Tosunbegović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: