Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Jednogodišnja pretplata za AutoCAD Map 3D

Datum objave: 16.07.2020. 11:10 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

Republika Srpska

Grad Banja Luka

Gradonačelnik

Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

 

Broj: 12-G-2358/20

Dana: 13.07.2020.

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i člana 11. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sledeću

 

O D L U К U

 

I             

Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: broj 20-404-191/20 - „Nabavka jednogodišnje pretplate za AutoCAD Map 3D", putem direktnog sporazuma.

II            

Utvrđuje se da je ponuda ponuđača „GEOINOVA - informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva za ugovorni organ.

III           

Ponuđač „GEOINOVA - informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka bira se u postupku javne nabavke, broj 20-404-191/20. Ukupna vrijednost ponude iznosi 4.680,00 КM sa PDV-om.

IV          

Ugovorni organ će pristupiti realizaciji nabavke sa ponuđačem iz tačke III ove ^dluke, u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda i ponudom dostavljenom 07.07.2020. godine, od strane izabranog ponuđača.

V            

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odsjek za javne nabavke je proveo postupak direktnog sporazuma: broj 20-404-191/20 „Nabavka jednogodišnje pretplate za AutoCAD Map 3D" za izbor najpovoljnijeg ponuđača, po Odluci Gradonačelnika broj 12-G-2259/20 od 03.07.2020. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 4.000,00 КM. Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.

Dana 10.07.2020. godine, predstavnik Odsjeka za javne nabavke za predmetnu nabavku, Tea Trivundža, izvršila je otvaranje ponuda i konstatovala da je pristigla ponuda sljedećeg ponuđača:

1. „GEOINOVA - informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka, čija ukupna cijena ponude iznosi 4.680,00 КM sa PDV-om;

Izvršena je računska kontrola i konstatovano da nisu uočene računske greške.

S obzirom da je ponuđač „GEOINOVA - informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu za javnu nabavku broj 20-404-191/20 u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda, to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog Odsjeka za javne nabavke i odlučiti kao u dispozitivu.

 

G R A D O N A Č E L N I К

mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: