Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Laboratorijska oprema za Institut Građevinskog fakulteta

Datum objave: 16.07.2020. 11:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

66-1-1-18-5-5/20


Broj obavještenja o nabavci 66-1-1-18-3-15/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU
IDB/JIB 4227257850004
Kontakt osoba Aida Zerem
Adresa Univerzitetski kampus
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 570-727
Faks (036) 570-032
Elektronska pošta univerzitet@unmo.ba
Internet adresa www.unmo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme za Institut Građevinskog fakulteta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je nabavka laboratorijske opreme koja će biti smještena na Institutu Građevinskog fakultet, putem
otvorenog postupka u sklopu projekta Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open
innovation platform (ALL4R&D).
Predmet javne nabavke nabavka i instalacija laboratorijske opreme za potrebe rada ugovornog organa na osnovu TD, prema
specifikaciji koja će biti sastavni dio TD. Količina nabavke bit će naznačena u obrascu za cijenu ponude.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 43300000-6 Građevinske mašine i oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

27

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Institut Građevinskog fakulteta, Sjeverni logor b.b. 88 000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

100 kalendarskih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RO-TEHNOLOGIJA D.O.O. 4209215440002 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

74300,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

74300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

74300,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: