Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada video prezentacije budućeg igrališta u MZ Кula i MZ Dobrinja

Datum objave: 16.07.2020. 13:04 / Izvor: Akta.ba, 30.06.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-404-208/20

Datum: 30.06.2020. godnne

 

Ha osnovu člana 64. stav 1. gačka b) i člana 70. stav I., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", 39/14) (Zakon), Praviliika o postupku direktnog sporazuma ("Sl. glasnik BiH", 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opšgine Istočna Ilidža broj 01-023-14/15 od 03.02.2015. godine, člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik PC" broj 97/16), člana 53. Statuta omštine Istočna Ilidža ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" broj 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12) kao i Zapisnika Кomisije broj 01-404-207/20 od 30.06.2020. godine, Načelnik opštine Istočna Ilidža d o n o s i

 

O D L U К U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 26-US-39/20

 

I

Ugovor za javnu nabavku koja se odposi na vršenje usluge izrade video prezentacije budućeg igrališta u MZ Кula i MZ Dobrianja, JRJN - 71222000-0 - Arhitektonske usluge za površine na otvorenom dodjeljuje se ponuđaču „К-projekt“ d.o.o. Istočno Sarajevo.

 

II

Izbor najpovoljnijeg ponuđača mavedenog predmsta nabavke je izvršen postupkom direktnog sporazma u skladu sa članom 9Q. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14).

 

III

Sva prava i obaveze između izabranog ponuđača „К-Projekt“ d.o.o. Istočno Sarajevo i opštine Istočna Ilidža će se regulisati posebnim Ugovorom.

 

IV

Ova odluka će se objaviti na veb-stranici opštine Istočna Ilidža, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javie nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona.

 

V

Ova odluka stuna na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj 01-404-181/20 od 16.06.2020. godine, kojom je i imenovaia Кomisija za provođenje postupka.Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, na osiovu procjenjene vrijednosti od 6.000,00 КM bez IDV-a.Pismeni zahtjev za dostavu ponude broj 01-404-182/20 od 16.06.2020. godine, je upućen ponuđaču „K-projekt“ d.o.o. Istočno Sarajevo, na koji je ponuđač odgovorio pismenom ponudom - prijedlogom cijene broj 01-404-201/20 od 22.06.2020. godine.Prijedlog cijene ponuđača „K-projekt“ d.o.o. Istočno Sarajevo iznosi 6.000,00 КM bez PDV-a i to za:

- vršenje usluge izrade video prezentacijs budućeg igrališta u MZ Кula iznosi

3.0.00 КM bez PDV-a i za

- vršenje usluge izrade video lrezentacijs budućeg igrališta u MZ Dobrinja iznosi

3.0.00 КM bez PDV-a.

Ukupna vrijednost ponude izmosi 7.020,00 КM sa PDV-om i to za:

- vršenje usluge izrade video prezentacije budućeg igrališta u MZ Кula iznosi 3.510.0 КM sa PDV-om i za

- vršenje usluge izrads video prezentacije budućeg igrališta u MZ Dobrinja iznosi 3.510.0 КM sa PDV-om.

Način plaćanja: po okončanju usluge.

Rok izvršenja: 20 (dvadeset) dama od daia potpisivanja Ugovora.Rok trajanja ugovora: 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.Кomisija je jednoglasno domijela odluku da prihvati ponudu ponuđena „К-projekt“ d.o.o. Istočno Sarajevo u vrijednosti od 7.020,00 КM i predložila Zapisnikom broj 01-404-207/20 od 30.06.2020. godine da se sa ponuđačem potpiše Ugovor za izvršenje navedenog predmeta nabavke. Na osnovu svega navedenog je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Dostavljeno:

 

-           „K-projekt“ d.o.o. Akademika Vojiia Кomadine 80 Istočno Sarajevo M

-            Komisiji za nabavke,

-           Odjeljenju za finansije,

-           U dosije,

-           A/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: