Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hrana, piće i srodni proizvodi

Datum objave: 16.07.2020. 13:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

3011-1-1-1-5-4/20


Broj obavještenja o nabavci 3011-1-1-1-3-1/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI
IDB/JIB 4200169140000
Kontakt osoba Adis Hodžić
Adresa Dejčići bb
Poštanski broj 71223 Delijaš (bhp sa)
Općina/Grad Trnovo (FBiH)
Telefon (033) 438-000
Faks (033) 438-000
Elektronska pošta oszaimkolar@bih.net.ba
Internet adresa www.oszk.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.6.2020. - 31.12.2020.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

110000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

110.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "ZAIM KOLAR"
Dejčići bb, 71220 Trnovo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA 4400304760004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

107946,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

107946,70

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

107946,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

107946,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: