Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal i pribor za tekuće održavanje objekta

Datum objave: 17.07.2020. 13:00 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 10-04-3210/20

Lukavac, 15.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b), člana 25., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14) te Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 10-04-3210/20 od 14.07.2020. godine u otvorenom postupku javne nabavke materijala i pribora za tekuće održavanje objekta Pomoćnik općinskog načelnika za Službu za zajedničke poslove donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 10-04-3210/20 od 14.07.2020. godine i ugovor dodjeljuje se ponuđaču "BUMA COMPANY" d.o.o. Mosorovac, Lukavac ponuda broj: 06/20 od 25.06.2020. godine, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 5.400,00 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10- 02-3156/20 od 15.06.2020. godine. Javna nabavka sprovedena je otvorenim postupkom nabavke. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.400,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-32-3-57/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 18.06.2020. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-04-19-23/20 od 23.06.2020. godine dostavila je ugovornom organu-Pomoćniku općinskog načelnika za Službu za zajedničke poslove Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 10-04-3210/20 od 14.07.2020. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 10-04-3210/20 od 14.07.2020. godine i Izvještaj o radu broj: 10-04-3210/20 od 14.07.2020. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je u predmetnom postupku primljena jedna ponuda, a da neblagovoremenih ponuda nije bilo; 

- daje ponuda ponuđača "BUMA COMPANY" d.o.o. Mosorovac, Lukavac kvalifikovana i prihvatljiva, naime dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu tendersku dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 5.400,00 KM i da je kriterij za dodijelu ugovora najniža cijena.

Ponuđač "BUMA COMPANY" d.o.o. Mosorovac, Lukavac dostavio je prihvatljivu ponudu sa cijenom od 5.400,00 KM bez PDV-a koja je u odnosu na kriterij za dodjelu ugovora ocijenjena kao najpovoljnija.

Kako je ugovorni organ primio samo jednu prihvatljivu ponudu to se u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) e-aukcija nije mogla zakazati.

Zbog naprijed navedenog odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine- Filijala Mostar, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac-Služba za zajedničke poslove, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac. Žalba se podne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: