Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hirurški konci – resorptivni i neresorptivni hirurški konci za Odjel plastične i rekonstruktivne hirurgije za potrebe JU KBZ, na period od 3 (tri) godine

Datum objave: 17.07.2020. 13:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

669-1-1-225-5-284/20


Broj obavještenja o nabavci 669-1-1-225-3-224/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB 4218136720007
Kontakt osoba Sabina Kos-Klepić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-000
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.7.2020. - 14.7.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba - HIRURŠKI KONCI – ponovljeni LOT 4. Resorptivni i neresorptivni hirurški konci za Odjel plastične i
rekonstruktivne hirurgije za potrebe JU KBZ, na period od 3 (tri) godine, otvoreni postupak, tender br.:11-34/20


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba - HIRURŠKI KONCI – ponovljeni LOT 4. Resorptivni i neresorptivni hirurški konci za Odjel plastične i
rekonstruktivne hirurgije za potrebe JU KBZ, na period od 3 (tri) godine, otvoreni postupak, tender br.:11-34/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMA DOO 4200174650008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42499,80

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42499,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42499,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: