Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Osiguranje motornih vozila

Datum objave: 17.07.2020. 14:00 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

Republika Srpska

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

 

Broj:OP-11/2020-22

Dana, 13.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske br. 31/16 i 48/19), člana 52. stav (1) Pravilnika o načinu provođenja postupaka javnih nabavki u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (broj: 0-187/2017-9 od 23.02.2017. godine i 0-1425/2019-5 od 20.11.2019. godine), postupajući no preporudi Кomisije za nabavke broj: OP-11/2020-21 od 13.07.2020. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o dodjeli ugovora

 

I Nakon provedenog postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika i osiguranja imovine Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske ugovori no LOT-ovima dodjeljuju se:

 

-za LOT 1 - Кolektivno osiguranje radnika ponuđaču „ASA OSIGURANJE” DD Sarajevo, sa ukupnom cijenom Ponude za LOT 1 broj: RS/000255/20 od 29.06.2020. godine u iznosu od 26.373,60 КM bez PDV-a sa popustom;

-za LOT 2 - Osiguranje imovine ponuđaču ,,GRAWE OSIGURANJE” AD Banja Luka, sa ukupnom cijenom Ponude za LOT 2 broj: 335/20 od 03.07.2020. godine u iznosu od 4.141,13 КM bez PDV-a sa popustom;

-za LOT 3 - Osiguranje motornih vozila ponuđaču ,,GRAWE OSIGURANJE” AD Banja Luka, sa ukupnom cijenom Ponude za LOT 3 broj: 336/20 od 03.07.2020. godine u iznosu od 7.978,25 КM bez PDV-a sa popustom.

 

II Ova odluka će, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon), biti proslijeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, uz istovremeno objavljivanje na web stranici www.fondpiors.org.

 

III Po isteku roka za žalbu, Ugovorni organ će pozvati izabrane ponuđače radi zaključenja ugovora, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetom nabavke, shodno zahtjevima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pokrenuo je otvoreni postupak javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika i osiguranja imovine Fonda i dana 17.06.2020. godine na Portalu javnih nabavki objavio Obavještenje o nabavci broj: 312-1-2-93-3-45/20, kao i Tendersku dokumentaciju broj: OP-11/2020-3 od 17.06.2020. godine. U predmetnoj Tenderskoj dokumentaciji navedene su sve relevantne informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele potrebne ponuđačima za pripremu njihovih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

 

Na osnovu objavljenog Obavještenja o nabavci, u ostavljenom roku za prijem ponuda, odnosno do 03.07.2020. godine do 12:00 čaeova, ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

 

1. "OSIGURANJE AURA AD" Banja Luka, Ul. Veljka Mladenovića br. 7d, 78000 Banja Luka, za sve LOT-ove;

2. "GRAWE OSIGURANJE" AD Banja Luka, Ul. I Кrajiškog korpusa br. 39, 78000 Banja JTuka, za LOT-ove 2 i 3;

3. "DRINA OSIGURANJE" AD Milići, Ul. 9. Januara br. 4, 75446 Milići, za sve LOT-ove;

4. "ASA OSIGURANJE" DD Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br. 25, 71000 Sarajevo, za sve LOT-ove.

 

U zakazanom terminu izvršeno je otvaranje prispjelih ponuda, kojem je prisustvovao ovlašteni predstavnik „ASA OSIGURANJE“ DD Sarajevo, što je i konstatovano Zapisnikom o prijemu i otvaranju ponuda broj: OP-11/2020-15 od 03.07.2020. godine, koji je odmah uručen predstavniku ponuđača, dok je ostalim ponuđačima proslijeđen elektronskim putem u zakonskom roku.

Prije samog uvida u dostavljenu dokumentaciju, Ugovorni organ je izvršio provjeru formalne prihvatljivosti dostavljenih ponuda i tom prilikom ustanovio da su iste pripremljene u skladu sa zahtjevima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji. Potom je izvršena analiza i provjera doetavljene kvalifikacione dokumentacije (dokumentacija tražena tačkama 11.2, 12.2, 13.2. i 14.2. Tenderske dokumentacije), na osnovu koje je ustanovljeno da su ponuđači dokazali kvalifikovanost za učešće u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon konstatacije da su svi ponuđači kvalifikovani, pristupilo se analizi samih ponuda, te je izvršena provjera računske ispravnosti istih u skladu sa članom 17. st. (1) i (2) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14 i 20/15; u daljem tekstu: Uputstvo). Tom prilikom nisu ustanovljene greške. Daljom analizom i poređenjem cijena ponuda ustanovljeno je da je ponuda za LOT 2 ponuđača „DRINA OSIGURANJE“ AD Milići za više od 20% niža od cijene drugorangirane ponude ponuđača „OSIGURANJE AURA“ AD Banja Luka. S obzirom na navedeno, a imajući u vidu odredbe stava (7) pomenutog člana 17. Uputstva, kojim je propisano da je u ovakvim slučajevima Ugovorni organ u obavezi da traži pojašnjenje neprirodno niske cijene, ponuđaču „DRINA OSIGURANJE“ AD Milići upućen je Zahtjev broj: OP-11/2020-18 od 07.07.2020. godine. Postupajući u skladu sa traženjem Ugovornog organa ponuđač je u ostavljenom roku dostavio osnovano obrazloženje, te je konstatovano da je isto prihvatljivo, kao i da su ponude svih ponuđača u potpunosti prihvatljive.

Imajući u vidu da su stvoreni uslovi za provođenje e-aukcije predviđene tačkom 43. Tenderske dokumentadije, ista je zakazana za 10.07.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova za LOT 1, 12.00 časova za LOT 2 i 13.00 časova za LOT 3, uz trajanje od 10

Na osnovu izvještaja o toku i završetku e-aukcije, konstatovano je da je tokom e-aukcija došlo do sniženja cijena ponuda za sve LOT-ove. Iz izvještaja o e-aukciji vidljiva je i konačna rang lista ponuđača, te su na osnovu iste dodijeljeni ugovori no LOT-ovima.

Cijeneći sve naprijed pomenuto odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Shodno članu 71. stav (2) Zakona, uz Odluku o dodjeli ugovora se dostavlja i Izvještaj o radu Кomisije sa preporukom za dodjelu ugovora broj: OP-11/2020-21 od 13.07.2020. godine, koji predstavlja sastavni dio ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana no prijemu iste. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, na način propisan članom 99. Zakona.

 

Dostavljeno:

- „OSIGURANJE AURA“ AD Banja Luka, Ul. Veljka Mladenovića br. 7d, 78000 Banja Luka;

- „GRAWE OSIGURANJE" AD Banja Luka, Ul. I Кrajiškog korpusa br. 39, 78000 Banja Luka;

- „DRINA OSIGURANJE" AD Milići, Ul. 9. Januara br. 4, 75446 Milići;

- „ASA OSIGURANJE" DD Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br. 25, 71000 Sarajevo;

- Sektoru za zastupanje, imovinsko-pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse;

- Sektoru za finansijske poslove;

- a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: